Yxnarum 21:1 med flera (2021)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat förslag till ny detaljplan för Yxnarum 21:1 samt 7:9 med flera i Ronneby kommun.

Planens syfte är Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen möjliggöra skapandet av cirka 30 tomter för boende och rekreation. Planen avviker inte från översiktsplanen. Planen hanteras enligt normalt planförfarande.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 17 november 2017 till och med 15 december 2017. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har planhandlingarna justerats. Den reviderade planen ställdes ut för granskning under tiden 2019-01-18 till och med 2019-02-08.

Meddelande om antagande

Förslaget till detaljplan för Yxnarum 21:1 samt 7:9 med flera fastigheter, har antagits av Kommunfullmäktige 2020-03-26, § 97. Beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2020-04-01.

Tiden för överklagan gick ut den 24 april 2020. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen. 2021-02-18 fattade Mark- och miljödomstolen beslut att avslå överklagandet och sista dag för att överklaga det beslutet var den 11 mars 2021. Inget överklagande inkom.

Detaljplanen fick laga kraft 2021-03-12.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.