Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov söker du här hos oss på Ronneby kommun och på följande sidor kan du bland annat läsa om hur bygglovsprocessen går till och vad som krävs för en komplett ansökan. På följande sidor kan du också läsa om marklov och rivningslov.

För att Ronneby ska växa hållbart behöver du som bygger följa vissa regler. Bebyggelsen ska passa in i omgivningen. Det du vill genomföra måste också följa tekniska krav så att konstruktionen blir säker och hälsosam att vistas i.

Vem tar besluten?

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för alla bygg-, mark- och rivningslov i Ronneby kommun. De flesta beslut fattas av tjänstemän på miljö- och byggnadsförvaltningen. Större ärenden och sådana som är principiellt viktiga, kontroversiella eller svårbedömda avgör miljö- och byggnadsnämnden på sina sammanträden.

Konflikter

Nämnden avgör ärenden med konflikter mellan olika intressen. Till exempel fall där grannar haft negativa synpunkter på en ansökan. Avslag på en ansökan beslutas okså oftast av miljö- och byggnadsnämnden. Likadant beslutat nämnden om ärende med anledning av otillåtet byggande, så kallat "svartbygge".

Invänta ditt startbesked

Observera att alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan också kräver ett startbesked! Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked, även om bygglov har beviljats eller anmälan har inlämnats och beslutats vara fullständig. Om du börjar bygga eller riva utan startbesked kan detta leda till att du får betala tiotusentals kronor i byggsanktionsavgift, alltså en form av straffavgift!