Kulturhistoriska byggnader

I Ronneby kommun finns många exempel på kulturistoriskt värdefull bebyggelse i staden och på landet. Viss bebyggelse är dessutom klassad som särskilt bevarandsvärd i kommunala planer. Detta innebär att du som fastighetsägare behöver ta hänsyn till ditt hus kulturhistoriska värde vid underhåll och förändringar.

En byggnad behöver inte vara skyddad i en detaljplan, områdesbestämmelser eller vara upptagen i ett kulturmiljöprogram för att klassas som kulturhistoriskt värdefull. En sådan bedömning kan göras i samband med ansökan om bygglov, marklov eller rivningslov. Det krävs inte heller en särskild ålder på byggnaden för att den ska klassas som kulturhistoriskt värdefull. Det kan röra sig om relativt sentida bebyggelse som har ett värde. Till exempel på grund av sin unika arkitektur eller sitt historiska sammanhang.

Statligt skydd av kulturmiljöer

I vår kommun finns flera byggnadsminnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som bland annat Ronneby brunnspark, Ekholms fotoateljé i Kallinge och Johannishus slott. Det är länsstyrelsen i Blekinge län som är ansvarig för tillstånd och tillsyn över byggnadsminnena.

Flera områden i vår kommun är riksintressen för kulturmiljövården som till exempel Blekan, Rönninge, södra Bräkne-Hoby, Johannishus åsar, Vång och Förkärla. Områdena är utpekade då de genom sin fysiska miljö särskilt väl belyser ett kulturhistoriskt utvecklingsskede. Riksintressena syftar till en långsiktigt hållbar utveckling av landskapet där de kulturhistoriska värdena ska vara vägledande för utvecklingen. Kommunen visar i sin översiktsplan hur riksintressena ska tillgodoses.

Kommunens skydd av kulturmiljöer

I Ronneby stad är till exempel stadsdelarna Bergslagen och Blekan områden där det gäller särskilda bestämmelser om hur man får ändra utseendet på sitt hus. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsammans med Planenheten arbetat fram en skrift som vägledning för dig som bor på Blekan Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster. respektive i Bergslagen Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster.. Det finns fler platser i vår kommun med särskilda bestämmelser i gällande detaljplan. Det är därför viktigt att du tar reda på vad planen säger i just ditt område. Flera hus runt om i vår kommun kan vara utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i olika bebyggelseinventeringar. Detta gäller även om de inte är utpekade i detaljplan.

Flygfoto med stadsdelarna Blekan och Bergslagen i Ronneby stad.

Stadsdelen Bergslagen ligger vid vattenfallet i centrala Ronneby stad medan Blekan sträcker sig utmed Ronnebyåns västra strand mellan staden och Ronneby Brunn i söder.

Är mitt hus K-märkt?

Att ett hus är k-märkt används oftast i dagligt tal som ett samlande begrepp för bebyggelse med någon form av lagskydd för dess kulturhistoriska värden. Ett hus eller en miljö kan skyddas genom bestämmelser i en kommunal detaljplan eller vara utpekade av staten som byggnadsminnen eller riksintressen. Byggnader kan även klassas som kulturhistoriskt värdefulla utan att vara utpekade i förväg. 

Vad säger detaljplanen?

Om ditt hus är skyddat i en detaljplan eller finns med i kommunens inventeringar så kan det krävas bygglov för att göra förändringar. Kontakta oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen om du vill veta om ditt hus är skyddat i detaljplan. Du kan också själv ta del av Ronneby kommuns detaljplaner i vårt kartportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om jag vill ändra något på mitt hus?

Kulturmiljön är ett allmänt intresse och därför reglerar Plan- och bygglagen att du ska ta hänsyn till både stads- och landskapsbilden samt platsens natur- och kulturvärden vid byggprojekt. Detta betyder att ett bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara. För all bebyggelse gäller de generella varsamhetskraven som innebär att ändringar av byggnader alltid ska göras varsamt så att deras värden och kvaliteter tas till vara. Detta gäller oberoende av om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte.

Bygglovsbefrielse gäller inte i kulturhistoriska områden

Enligt Plan- och bygglagen får en byggnad eller ett bebyggelseområde som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte förvanskas. Detta innebär att till exempel byggande av ett Attefallshus, takkupor eller montering av solcellspaneler inte är bygglovsbefriade för denna bebyggelse.

Vill du veta mer om ditt hus och byggnadsvård?

Förutom att du kan höra av dig till Ronneby kommun för att få veta mer om ett hus eller vilka planer som gäller för där du bor, kan du också höra av dig till Blekinge museum för att få veta mer. Har du frågor om hur du praktiskt ska gå till väga kan du läsa mer om byggnadsvård hos både Blekinge museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hos Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gamla planer och ritningar

Du kan få hjälp i ditt detektivarbete om ditt hus genom Ronneby kommuns arkiv. Här har vi både gamla ritningar på enskilda hus, gamla stadsplaner, byggnadsplaner och annat som kan hjälpa dig att få veta mer om just ditt hus. Du kan också ta hjälp av Lantmäteriets historiska kartor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom lantmäteriets e-tjänst. I många fall kan du också vända dig till din närmaste hembygdsförening för att få hjälp med material som annars inte brukar finnas i offentliga arkiv.