Introduktion

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun har ansvar för frågor och ärenden inom lov- och byggprocessen, till exempel för frågor om bygglov. Nämnden jobbar efter plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Miljö- och byggnadsnämnden är också en så kallad tillsynsmyndighet enligt PBL och ska dessutom lämna råd och svara på frågor kring bland annat PBL.

Plan och bygglagen innehåller många bestämmelser. Det som bestämmelserna har gemensamt är att de på ett eller annat sätt handlar om hur mark och vatten får användas och bebyggas. PBL kompletteras med bestämmelser i plan- och byggförordningen (2011:338) och i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Exempel på detta är Boverkets Byggregler (BBR).

Vi kan få många olika sorters frågor från allmänheten. Ett syfte med vår hemsida är att svara på några av dessa frågor. Ett annat syfte med vår hemsida är att lämna information som på ett enklare sätt förklarar reglerna som gäller inom vårt område. Vi hoppas att denna information ska ge baskunskaper som kan vara bra att ha innan du kontaktar oss och ställer frågor. Med vår text på hemsidan vill vi också göra det lättare för den som planerar att söka lov eller anmälan.