Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck som handlar om hela befolkningens hälsa till skillnad från den enskildes hälsa.  En god folkhälsa handlar därför inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt i befolkningen, den bör också vara jämlikt fördelad.

Hälsa gäller individen medan folkhälsa är hälsa i hela befolkningen. Det är många faktorer som påverkar hälsan: Var vi lever och hur vi bor, miljö, barndom, uppväxttid, utbildning och arbete. Det handlar också om vårt sociala nätverk, om att vara sedd och hörd och att veta att man inte är ensam. Ytterligare faktorer är våra levnadsvanor, hur vi äter, om vi röker och dricker och om vi motionerar.

Hälsa beskrivs ofta som frånvaro av sjukdom. Men inom folkhälsoarbetet menar man på att hälsa är något mer. Det kan t.ex. vara att uppleva välbefinnande och mening i livet. Hälsa bör därför inte ses som ett mål i sig, utan snarare som en viktig förutsättning för att kunna förverkliga de mål man själv satt upp.

Ytterst handlar folkhälsa om i vilket samhälle vi vill leva. Det finns ett nära samband mellan demokrati, delaktighet, jämlikhet och social trygghet å den ena sidan och en bra folkhälsa å den andra. Målet för folkhälsopolitiken är att människors hälsa ska ses som ett av de allra mest angelägna övergripande målen för hela samhällspolitiken.

Folkhälsoarbete i Ronneby

För det strategiska folkhälsoarbetet har Ronneby kommun en folkhälsopolicy med det övergripaden målet:

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för människor som lever och verkar i Ronneby kommun

Detta förutsätter att alla Ronnebybor erbjuds samma goda förutsättningar och möjligheter till hälsosamma val. I Ronneby kommun är en folkhälsopolicy framtagen för att möjliggöra ett långsitkigt och framgångsrikt folkhälsoarbete. I folkhälsopolicyn Pdf, 1 MB. är följande fyra områden prioriterade.

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barns och ungdomars uppväxtvillkor
  • Fysisk aktivitet
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Policyn påvisar utvecklingsbehov inom de fyra prioriterade områdena samt förslag på vad som behöver göras för att uppnå målen. Folkhälsopolicyn följs årligen upp genom ett folkhälsobokslut. Du hittar policyn och folkhälsobokslut under relaterad information nedan.

Folkhälsoråd

Ronneby kommun har ett Folkhälsoråd som är rådgivande till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet är också remissinstans vid kommunala beslut som rör folkhälsofrågor. De ska även vara delaktiga i arbetet med att ta fram en flerårig folkhälsopolicy.

Representanter till Folkhälsorådet utses av kommunstyrelsen:

Ledamöter

Roger Gardell, ordf. (L)

Johannes Chen (M)

Malin Månsson (S)

Lennart Hägglöf (S)

Peter Jansson (SD)

Tjänstepersoner

Birgitta Ratcovich, Förvaltningschef Socialförvaltningen

Tobias Ekblad, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

Anders Karlsson, Förvaltningschef Teknik, fritid- och kulturförvaltningen

Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare