Översiktlig planering

Kommunens översiktsplan har flera syften och dessa ska tillsammans medverka till att alla förändringar främjar en bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun.

Översiktsplanen är ett långsiktigt dokument som beskriver hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen görs politiska ställningstaganden och prioriteringar. Därför blir översiktsplanen vägledande för kommunens beslut som gäller detaljplanering, bygglov och andra tillstånd. Den används på liknande sätt av andra myndigheter som prövar eller överprövar bygg- och tillståndsärenden. Genom att redovisa den långsiktiga strategin för utvecklingen av den fysiska miljön fungerar den som plattform för kommunens medverkan i den regionala utvecklings- och transportplaneringen. Såväl kommunens egna som andra aktörers investeringar i infrastruktur, nya bostäder och lokaler underlättas.

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen antas av kommunfullmäktige och är vägledande men inte juridiskt bindande.