Översiktsplan

Ronneby kommuns nu gällande Översiktsplan Ronneby 2035 anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fungerar som ett strategiskt vägledande dokument för kommunens framtida utveckling gällande mark- och vattenområden. Planen handlar till stor del om att skapa en i förväg genomtänkt och övergripande hållbar strategi för samhällsbyggandet i kommunen. Antagandet av översiktsplanen innebär inte beslut om konkreta förändringar utan anger förutsättningar och ger vägledning i frågor rörande detaljplanering, bygglovshantering och andra tillståndsprövningar.

Förslag till ny översiktsplan är ute på samråd

Den 11 jan 2022 togs beslut i Kommunstyrelsen om att påbörja arbetet med att upprätta en ny översiktsplan för Ronneby kommun. Nu har det blivit dags att samråda förslaget till kommunens nya översiktsplan som tar sikte på år 2045. Samrådet innebär att medborgare, myndigheter och andra beröda och intresserade bjuds in och har möjlighet att tycka till om planförslaget.

All information om Översiktsplan Ronneby 2045 hittar du här.

Översiktsplan Ronneby 2035

Nu gällande översiktsplan för Ronneby kommun Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster. kallas för Ronneby 2035 och gäller fram till dess att kommunen har antagit en ny översiktsplan.

Processen för översiktsplan Ronneby 2035

Samråd om översiktsplanen Ronneby 2035 genomfördes under våren och sommaren 2017. Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. Utställningen pågick från 2017-12-27 till och med 2018-02-28. Översiktsplanen antogs 2018-06-20 av Kommunfullmäktige enligt beslut § 142. Översiktsplanen vann laga kraft 2018-07-23.