Översiktsplan

Ronneby kommuns nu gällande Översiktsplan Ronneby 2035 anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen.

I översiktsplanen beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men fungerar som ett strategiskt vägledande dokument för kommunens framtida utveckling gällande mark- och vattenområden. Planen handlar till stor del om att skapa en i förväg genomtänkt och övergripande hållbar strategi för samhällsbyggandet i kommunen. Antagandet av översiktsplanen innebär inte beslut om konkreta förändringar utan anger förutsättningar och ger vägledning i frågor rörande detaljplanering, bygglovshantering och andra tillståndsprövningar.

Den 11 jan 2022 togs beslut i Kommunstyrelsen om att påbörja arbetet med att upprätta en ny översiktsplan för Ronneby kommun. Kommunen är än så länge i ett tidigt stadium i det nya översiktsplanarbetet. Mer information kommer efterhand som arbetet fortskrider.

Nu gällande översiktsplan för Ronneby kommun hittar du längst ner på sidan under relaterad information. Där finns även en sammansfattning av översiktsplanen som kallas kortversion.

Samråd om översiktsplanen genomfördes under våren/sommaren 2017. Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. Utställningen pågick från den 27/12 2017 till och med 28/2 2018. Översiktsplanen antogs 2018-06-20 KF § 142. Planen vann laga kraft 2018-07-23.