Översiktsplan

Ronneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen är inte bindande (Plan- och bygglagen 3kap. 3§) men fungerar som ett vägledande dokument för kommunens framtida utveckling gällande mark- och vattenområden. Planen handlar till stor del om att skapa en i förväg genomtänkt och övergripande strategi för samhällsbyggandet i kommunen. Antagandet av översiktsplanen innebär alltså inte beslut om konkreta förändringar utan anger förutsättningar och ger vägledning i frågor rörande detaljplanering, bygglovshantering och andra tillståndsprövningar.

Översiktsplanen hittar du längst ner på sida under relaterad information. Där finns även en sammansfattning av översiktsplanen som kallas kortversion.

Samråd om översiktsplanen genomfördes under våren/sommaren 2017. Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse. Utställningen pågick från den 27/12 2017 till och med 28/2 2018. Översiktsplanen antogs 2018-06-20 KF § 142. Planen vann laga kraft 2018-07-23.