Grönstrukturplan

Miljö- och byggnadsförvaltningem har upprättat en grönstrukturplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Grönsturkturplanen är ett kommunövergripande dokument som bland annat ska ligga till grund för kommunens strategiska planering.

Syftet med planen är att säkerställa att dagens och framtidens invånare och besökare får tillgång till gröna rekreativa miljöer med stor biologisk mångfald. I detta arbete är identifiering av landskapets identitet viktig för att på ett strategiskt sätt kunna säkerställa och vidareutveckla det unika med Ronneby.

Antagande av grönstrukturplanen

Kommunalfullmäktige antog grönstrukturplanen 2018-02-22 § 34 och planen vann laga kraft den 2018-03-21.

Processen att arbeta fram grönstrukturplanen

Projektet har till stor del byggt på medborgardialog, framförallt gällande inventering och kartläggning av de gröna värdena i kommunens samhällen. Under sommaren och hösten 2014 bjöd ett 20-tal samhällsföreningar, klubbar och organisationer på vandringar runt om i kommunen. Dessutom har kommunens förskolor, skolor och särskilda boenden bidragit med information om värden i grönmiljön. Materialet från dialogen har utgjort basen för rapporten.

Planen är upprättad i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) genom professor i landskapsarkitektur, planering och förvaltning Roland Gustavsson och landskapsarkitekt Helena Mellqvist.