Droppemåla 1:87 (Gamla Droppemåla by) (2020)

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Droppemåla 1:87 i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är möjliggöra för bostäder anpassade till landskapet och rådande naturförhållande. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2020-02-07 till och med 2020-03-01. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna. Detaljplanen ställdes ut för granskning under tiden 2020-05-08 till och med 2020-05-31 Handlingarna fanns tillgängliga på följande platser:

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-08-19 § 205 att anta den nya detaljplanen för Droppemåla 1:87 (Gamla Droppemåla by).

Beslutet vann laga kraft 2020-10-05

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..