Karossen 5 (2020)

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Karossen 5 i den norra delen av Ronneby stad. Syftet med detaljplanen är att skapa en bredare markanvändning än vad gällande planförhållanden medger och en stadsmässig arkitektur och stadsbild i ett framväxande handelsstråk längs Karlshamnsvägen. Planen syftar utöver fler markanvändningar med utgångspunkt i handels- och industriändamål är också till att reglera en robustare trafikföring i området.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2019-05-20 till och med 2019-06-14. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har förslaget skickats ut för granskning under tiden 2019-10-07 till och med 2019-10-21. Ett arbete pågår nu med att sammanställa de synpunkter som kommit in till Ronneby kommun.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-11-20 § 261 att anta den nya detaljplanen för Karossen 5 med flera fastigheter. Detaljplanen fick laga kraft 2020-03-14.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.