Yxnarum 21:1, Norra (2021)

Detaljplanen fick Laga kraft 2021-04-22

Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen möjliggöra bostadsbebyggelse om cirka 10 villatomter, alternativt 7 villatomter + 5 radhustomter på den norra delen av fastigheten Yxnarum21:1. Den nya detaljplanen genomförs med ett standardförfarande. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2020-06-26 till och med 2020-08-07. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2020-10-02 till och med 2020-10-23.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-03-24 § 94 att anta förslaget till ny detaljplan för Yxnarum 21:1, norra, Ronneby kommun.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner planhandlingarna under relaterad information. Du behöver Adobe Reader eller liknande för att kunna ta del av pdf-filer på din dator. Klicka på Adobe Reader Länk till annan webbplats.för att ladda ner programmet.

Miljö- och byggnadsnämnden