Kalleberga 1:3 (2023)

Planförslaget medger en utveckling av Junibackens förskola och en varierad bostadsutveckling i området. Detaljplanen har tidigare varit utställd på samråd respektiva granskning och har nu antagits av Kommunfullmäktige.

Syftet med detaljplanen är att förtäta den östra delen av Kallinge tätort och möjliggöra för nya boendeformer i området. Vidare syftar detaljplanen till att möjliggöra för en utveckling av Junibackens förskola. Detaljplanen syftar även till att skapa en ändamålsenlig byggrätt för befintlig och nytillkommande bebyggelse kopplat till förtätningen i området och områdets kulturhistoriska värden. Planen hanteras med ett standardförfarande och avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2021-11-20 till och med 2021-12-12. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna och förslaget sändes ut för granskning under tiden 2022-06-20 till och med 2022-07-10.

Beslut om antagande och laga kraft

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27 § 208 att anta förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3 med flera fastigheter i Ronneby kommun. Efter en process med överklagan fick den nya detaljplanen laga kraft 2023-02-28.

Antagandehandlingarna till upphävandet finns länkade i PDF-format under relaterad information på denna artikelsida. Programmet Adobe ReaderLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. eller liknande behövs för att kunna öppna dem.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.