Hoby 19:1 - Planprogram för förskola (2021)

Planprogram för Hoby 19:1 i Ronneby kommun har antagits av kommunfullmäktige. Planprogrammet belyser vilka olika möjliga lokaliseringar av förskola som finns inom området Sanden. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslag till planprogram var utställt på samråd för berörda myndigheter och fastighetsägare med flera under tiden 2020-11-05 till och med 2020-01-29. En sammanfattning av inkomna synpunkter samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådsskedet har ändringar och tillägg gjorts i planprogramshandlingarna inför antagande. Se samrådsredogörelsen för mer information. Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2021-06-23.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.