Leoparden 6 med flera fastigheter -Kockumvillan (2023)

Kommunfullmäktige har 2023-03-30 § 79 beslutat att anta förslaget till ny detaljplan för Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan), Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av området genom uppförande av trygghetsboende och bostäder på fastigheten Leoparden 6. Planområdet omfattar också befintlig bostadsbebyggelsen på Leoparden 7 och Lejonet 3 samt delar av omgivande gaturum för att säkerställa befintliga kulturvärden och möjliggöra en god väganslutning till ny bebyggelse.

Planen har hanterats med ett utökat planförfarande och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Planen avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2023-03-30 § 79 att anta förslaget till ny detaljplan för Leoparden 6 m.fl. (Kockumvillan), Ronneby kommun.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 2023-04-29

Den digitala plankartan finns på https://detaljplaner.lantmateriet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planhandlingarna finns också tillgängliga i pdf-format under Relaterad information längst ner på denna artikelsida.