Elbortfall

El är idag en förutsättning för tillgång till ljus, värme, vatten, drift av maskiner, betalsystem och styrsystem med mera. Det innebär att elförsörjning är en prioriterad fråga i kommunens risk- och sårbarhetsarbete.

Ett elbortfall påverkar all kommunal verksamheten och hela samhället. Sannolikheten för att ett elbortfall inträffar varierar beroende av grad av elbortfall. Kortare elbortfall inträffar minst årligen. Längre elbortfall är inte så vanligt längre men bedöms kunna inträffa var femte år. Ett totalt elbortfall inträffar mycket sällan.

Totalt sett är konsekvenserna av ett elbortfall allvarliga. Den offentliga verksamheten blir svår att bedriva och den enskilde medborgaren får kraftigt försvårade förutsättningar.

Ronneby kommun arbetar på olika sätt för att skapa robusthet i elförsörjningen i kommunen. Genom inventering och prioritering av samhällsviktig verksamhet (styrel) kan el, vid en eventuell frånkoppling, fördelas på så sätt att liv och hälsa prioriteras. Dessutom finns till viss del reservkraft tillgänglig.

Privatpersoner och företag kan behöva göra liknande inventeringar som en del i att bygga upp en hemberedskap (länk till msb.se) Länk till annan webbplats..