Risk- och sårbarhetsanalys

Ronneby kommuns risk- och sårbarhetsanalys baseras på bestämmelser från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är ett ständigt pågående arbete för att utveckla förmågan att hantera krishändelser. Risk- och sårbarhetsanalysen tas fram tillsammans med alla kommunens verksamheter och bolag som bedömer robusthet och sårbarhet i sina specifika verksamheter.

Risk- och spårbarhetsanalysen behandlar de risker som bedömts vara antingen så allvarliga eller så generellt förekommande att de behöver bedömas koncerngemensamt. Nedan kan du läsa om de huvudområden som omfattas i senaste versionen.