Basaren

Basaren är troligen uppförd i anslutning till att den intilliggande brunnshallen uppfördes 1896-97. Bevarade förslagsritningar är signerade N. O. Berlin, konduktör vid Ronneby Helsobrunns Aktiebolag.

I basaren fanns bokhandel och butiker som saluförde väfnader och andra alster av blekingska husslöjden.

När kurortsverksamheten hade upphört användes byggnaden under lång tid som upplag. På 1970-talet byggdes den västra delen om till manskapsbod för parkarbetarna. Numera inrymmer byggnaden toaletter och förråd. Den används också på nytt för försäljning, i synnerhet i samband med loppmarknaden på söndagarna under sommarhalvåret.