Vad gör kommunens verksamheter för att förebygga brott och öka tryggheten?

Det görs mycket inom Ronneby kommun för att öka tryggheten för kommuns invånare och företagare. Här har vi sammanställt några exempel från de olika kommunala verksamheterna. Dock är nyckeln i det trygghetsskapande arbete just samverkan, samverkan över verksamhetsgränserna och mellan olika samhällsaktörer. Listan uppdateras löpande och innehåller bara exempel. Saknar du något eller vill veta mer? Ta kontakt med kommunens trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund.

Under 2023 kommer en stor del av Ronneby kommuns anställda och politiker att utbildas i att arbeta brottsförebyggande och trygghetsfrämjande på ett kunskapsbaserat sätt. Det är en stor satsning för att möta den nya lagstiftningen på området som träder i kraft den 1 juli 2023 då alla kommuner får ett lagkrav att arbeta brottsförebyggande, säger trygghetssamordnaren Bibbi Rönnlund.

 

Klicka på respektive förvaltning för att komma till listan med aktuella aktiviteter direkt.

Utbildningsförvaltningen

-Inom utbildningsförvaltningen arbetar vi med akuta händelser, som exempelvis vandaliseringar eller stölder vid våra skolor och förskolor. Dessa behöver hanteras direkt och detta sker i samverkan med polisen. Det stora arbetet görs dock mer långsiktigt och förebyggande för att skapa rätt förutsättningar för att minska antalet brott runt våra skolor, säger chefen för utbildningsförvaltningen Tobias Ekblad.

Nedan listas några av de aktuella aktiviteterna inom förvaltningen. Listan visar ett urval.

Hantera akuta händelser (inbrott, stöld, vandalisering)

 • Polisanmälan
 • Information/dialog med elever/vårdnadshavare vid akuta händelser
 • Rörelsedetektorer uppsatta vid utvalda skolor/förskolor
 • Avstängd wifi vid utsatta platser
 • Diskussioner förs för att sätta upp strålkastare eller kameror

Trygghetsmätning bland elever

 • Genomfördes under hösten/vintern 2021.

Samverkan mellan socialtjänsten och skola mfl

 • Etablerad samverkan på t.ex. Kallingeskolan enligt SSPF-modellen = Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritids
 • Kommunövergripande preventionsgrupp med deltagare från BRÅ, folkhälsoarbete, socialtjänsten, skola, polisen och fritids har startats upp
 • Rapport om elevernas frånvaro är framtagen av socialtjänst och skolpersonal. Rapporten visar på vikten av samverkan för att förebygga och bryta negativa konsekvenser av hög andel ogiltig frånvaro.

Långsiktigt trygghetsskapande arbete

Arbete- och välfärdsförvaltningen

-Grundverksamheten inom förvaltningen är trygghetsskapande, både på individnivå och gruppnivå. På det sättet är det även social brottsprevention, säger chefen för arbete- och välfärdsförvaltningen Birgitta Ratcovich.

Även hon betonar att nyckeln till framgången och till mer trygghet för enskilda personer och hela samhället är samverkan.

Listan nedan visar ett urval av aktuella aktiviteter och projekt som arbete- och välfärdsförvaltningen arbetar med där trygghet och brottsprevention står i fokus.

Trygghetsskapande aktiviteter på individ- och gruppnivå

 • Förebyggande teamet/Fältare
  är en verksamhet inom Ronneby kommun som under 2022 utökades till fyra tjänster. Förebyggande teamets fältsekreterare arbetar dels med uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra att ungdomar upp till 18 år hamnar i missbruk, kriminalitet och annat nedbrytande beteende, dels med råd och stödkontakter till ungdomar och föräldrar som de genom sitt arbete träffar på. Teamet fältar även en gång i veckan kvällstid. Läs mer om deras arbete här.
 • Sesam
  är ett etablerat arbetssätt i Ronneby kommun för att både förebygga och ge akut hjälp vid våld i nära relationer. Beslut kring arbetet är taget i kommunfullmäktige. Läs mer om sesam här.
 • Komet
  erbjuder föräldrautbildningar för föräldrar till barn i olika åldrar, där föräldrarna önskar att kunna hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
 • Pust
  genom projektet kan Ronneby kommun erbjuda särskilt utsatta ungdomar från 15 år ett sommarjobb. Kontakterna går genom förebyggande teamet och varje placering är individuell.
 • Alkoholtillstånd & tobakstillstånd
  Socialnämnden ansvarar för serveringstillstånd när det gäller alkohol samt tillstånd gällande försäljning av tobak. Inom detta område görs utredningar och bedömningar om lämplighet att inneha ett sådant tillstånd samt även återkommande tillsyn.
 • Navigatorcentrum drop-in
  Navigatorcentrum erbjuder drop-in alla vardagar för alla slags frågor som har med arbete, studier och framtid att göra. Här hittar du öppettider och annan information om navigatorcentrum.

Insatser vid olika typer av kriser

 • Arbete- och välfärdsförvaltningen erbjuder en rad olika insatser för att ge stöd och råd vid livskriser, ekonomiska kriser, i beroendesituationer m fl. Det kan handla om allt ifrån haschavvänjning, stödgrupper för olika livskriser eller hitta ett tryggt hem till utsatta barn eller ensamkommande barn. Du kan läsa mer om dessa olika insatser här.

Akut hjälp

Våga be om hjälp! Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd inom olika områden. Ronneby kommun har sammanställt en lista med olika kontaktuppgifter här.

Trygghetsskapande arbete i samverkan

Här kan nämnas andra kommunala verksamheter som utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen, Region Blekinge, polisen, fastighetsägare och berörda föreningar eller nationella organisationer.

 • Barnsäkert
  är en arbetsmetod för att upptäcka riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa. Metoden används sedan 2021 i Ronneby kommun och kan komma att utökas till fler kommuner i länet. Projektet drivs ihop med Region Blekinge och Barnavårdscentralerna (BVC) i Ronneby.
 • Trygghetsvandringar
  genomförs återkommande, minst en gång årligen. Här medverkar representanter från de flesta kommunala verksamheter, fastighetsägare, polisen och berörda föreningar.
 • MVP = Mentor i våldsprevention
  I MVP arbetar fältsekreterare, fritidsledare, samhällskommunikatörer och skolpersonal gemensamt med schemalagda lektioner för högstadie- och gymnasieelever i Ronneby kommun för att höja ungas medvetande om våld. Läs mer här.
 • SSPF-modell
  Etablerad samverkan på t.ex. Kallingeskolan enligt SSPF-modellen = Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritids
 • EST-lägesbild
  Veckovis lägesbildsbeskrivning utifrån EST-modellen (effektiv samordning för trygghet) där polisen, fastighetsbolagen och flera kommunala aktörer, däribland fältare rapporterar till en kommungemensam lägesbild. Läs mer om EST-arbetet här.
 • Preventionsgrupp
  Kommunövergripande preventionsgrupp med deltagare från BRÅ, folkhälsoarbete, socialtjänsten, skola, polisen och fritids har startats upp
 • Rapporter
  Aktuell rapport om elevernas frånvaro är framtagen av socialtjänst och skolpersonal. Rapporten visar på vikten av samverkan för att förebygga och bryta negativa konsekvenser av hög andel ogiltig frånvaro.

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen

-Inom vår förvaltning står trygghetsfrågorna högst upp på agendan. Vi samlar olika verksamheter under ett och samma tak. Många tänker nog på oss som de som städar upp på gatorna eller fixar snöröjningen på vinter, vilket är en del i vårt trygghetsskapande arbete. Men vi arbetar även långsiktigt och relationsbyggande där grundverksamheten är våra fritidsgårdar och tillsammans med föreningslivet även våra idrotts- och kulturanläggningar, säger förvaltningschefen för Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen Anders Karlsson.

Listan nedan visar ett urval av aktuella aktiviteter och projekt som förvaltningen arbetar med där trygghet och brottsprevention står i fokus.

Fritidsgårdsverksamheten

Det finns fyra fritidsgårdar i Ronneby kommun, i Bräkne-Hoby, Kallinge och Ronneby. Fritidsledarna finns även på plats i skolorna och arbetar mycket relationsbyggande och långsiktig. Mer info om verksamheten och öppettiderna hittar du här.

Idrotts- och fritidsanläggningar

En meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna är viktigt inte bara ur ett folkhälsoperspektiv, det bidrar även till till ökat trygghet och kan även vara brottsförebyggande. Därför arbetar Ronneby kommun för att alla ska ha möjlighet till en innehållsrik och aktiv fritid. Vi har många fritidsanläggningar och engagerade föreningar med ett brett utbud av aktiviteter. Du kan läsa mer här.

Serviceanmälan

På ronneby.se kan alla hjälpa till att anmäla servicebehov eller fel inom kommunens fastigheter, fritidsanläggningar, gator, lekplatser eller badplatser. Fungerade gatubelysning, tömda papperskorgar och tvättade fasader bidrar enligt flera forskningsrapporter till en ökat trygghetskänsla på en plats. Det ska vara säkert och kännas tryggt att visats i kommunens lokaler och på kommunens mark. Du hittar serviceanmälan här. Länk till annan webbplats.

Trygghetsskapande aktiviteter i samverkan

 • Idrottsanläggningar - Ronneby sporthall & Brunnsvallen
  I nära samverkan med föreningslivet som nyttjar de kommunala anläggningar har vi lyckats minska skadegörelser eller andra otrygghetsskapande aktiviteter i och runt exempelvis sporthallen i Ronneby och utomhusidrottsanläggningen Brunnsvallen. Så bytes låssystemet ut för cirka två år sedan vid sporthallen och kompletterades med tydlig information till föreningarna om tränarnas och deltagarnas ansvar vid vistelse i sporthallen. Även på Brunnsvallen kunde man genom samverkan mellan Ronneby BK, RF SISU Blekinge, Ronneby kommun och Blekinge Integrations- och utbildningscentrum (BIU) vända utvecklingen från bråk och klagomål till roliga fritidsaktiviteter för barn och ungdomar som spelar fotboll utifrån gemensamma regler.
 • Trygghetsvandringar - exempel järnvägsstationen
  genomförs återkommande, minst en gång årligen. Här medverkar representanter från de flesta kommunala verksamheter, fastighetsägare, polisen och berörda föreningar. Personal från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen är med på vandringen och förvaltningen arbetar sedan intensivt med åtgärdslistan. Vid behov genomförs även korta puls-vandringar, så t.ex. vid järnvägsstationen i slutet av sommaren. Som en av åtgärderna synkades öppettiderna för de olika verksamheterna i byggnaden
 • MVP = Mentor i våldsprevention
  I MVP arbetar fältsekreterare, fritidsledare, samhällskommunikatörer och skolpersonal gemensamt med schemalagda lektioner för högstadie- och gymnasieelever i Ronneby kommun för att höja ungas medvetande om våld. Läs mer här.
 • SSPF-modell
  Etablerad samverkan på t.ex. Kallingeskolan enligt SSPF-modellen = Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritids
 • EST-lägesbild
  Veckovis lägesbildsbeskrivning utifrån EST-modellen (effektiv samordning för trygghet) där polisen, fastighetsbolagen och flera kommunala aktörer, däribland fältare rapporterar till en kommungemensam lägesbild. Läs mer om EST-arbetet här.
 • Preventionsgrupp
  Kommunövergripande preventionsgrupp med deltagare från BRÅ, folkhälsoarbete, socialtjänsten, skola, polisen och fritids har startats upp.

Under uppbyggnad - rondering i kommunens byggnader

Förebyggande fastighetsunderhåll kan på sikt både sänka kostnaderna för underhåll och samtidigt öka säkerheten och trygghetskänslan för alla som vistas i kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet med underhållsronderingar är i en uppstartsfas och mer information kommer snart.

Dialog mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare

Det finns redan idag flera sätt för dig som medborgare att ta kontakt med Ronneby kommun, både politikerna och tjänstepersonerna för att förmedla synpunkter, skicka in utvecklingsförslag eller anmäla klagomål. Du kan använda serviceanmälan, skriva till kommunen på valfritt sätt eller skicka in ett medborgarförslag. Flera nya tjänster är på gång, som till exempel en avatar som kommer att arbeta i kommunens medborgarservice och är då tillgänglig dygnet runt. Du hittar aktuella kontaktvägar till kommunens olika verksamheter här och e-tjänster här Länk till annan webbplats..

Vård- och omsorgsförvaltningen

- Vi erbjuder vård- och omsorgsinsatser utifrån individens behov som ska öka den enskildes möjligheter att bo kvar i det egna hemmet och på så sätt öka känslan av trygghet och självständighet, oavsett ålder eller sjukdom. På så sätt är allt vi gör inom förvaltningen trygghetsskapande för den enskilde. Men vi arbetar med trygghetsfrågorna även på samhällsnivå, då oftast i samverkan med andra aktörer, säger förvaltningschefen för vård- och omsorgsförvaltningen Maria Appelskog.

Listan nedan visar ett urval av aktuella aktiviteter och projekt som förvaltningen arbetar med där trygghet och brottsprevention står i fokus.

Trygghetsskapande aktiviteter på individnivå

 • Trygghetslarm
  Trygghetslarm är till för att öka tryggheten för dig som bor kvar hemma för att du ska kunna kalla på hjälp vid akuta situationer. Larmet bärs som armband eller halsband. Här hittar du mer information om trygghetslarm.
 • Tjänstelegitimation
  Alla medarbetare bär tjänstelegitimation för att kunderna i hemtjänsten och patienterna i hemsjukvården ska känna sig trygga med vem det är de släpper in i sitt hem.
 • Hemsjukvård
  Ronneby kommun erbjuder Hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet vid tillfällen när du på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl inte kan ta dig till din vårdcentral. Mer information om hälso- och sjukvården i hemmet hittar du här.
 • Hemtjänst
  Du kan ansöka om praktisk hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad. Hjälp i hemmet kan vara t ex städning, tvätt, inköp eller tillredning av enklare måltider. Personlig omvårdnad kan vara att få hjälp att sköta sin personliga hygien, toalettbesök eller hjälp med att komma i och ur sängen. Läs mer om hemtjänsten i Ronneby kommun.
 • Särskild boende
  Vård- och omsorgsboende är bostäder för personer med stort behov av omvårdnad eller krav på säkerhet och trygghet som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Här ges omvårdnad och service dygnet runt. Det finns sjuksköterska tillgängligt dygnet runt och rehabpersonal kontaktas vid behov. Här kan du läsa mer om kommunens vård- och omsorgsboenden.
 • Digitala lås
  Genom digitala lås hos hemtjänstkunderna ökar säkerheten för både den enskilde och hemtjänstpersonalen så att bara behöriga får tillgång till kundernas hem.
 • Trygg hemgång
  Trygg hemgång ökar tryggheten och möjligheten till att bo kvar hemma, t.ex. efter en sjukhusvistelse. Läs mer om trygg hemgång i Ronneby.
 • Palliativa teamet
  Teamet har specialistkompetenser inom sjukvård och smärtlindring och möjliggör för svårt sjuka personer att fortsätt vara i det egna hemmet även i livets slutskede.

Trygghetsskapande aktiviter på samhällsnivå & i samverkan

24/7-verksamhet
Hemtjänstens och hemsjukvårdens personal är alltid tillgängliga och bilarna syns i hela kommunen dygnet runt alla dagar om året. Tillsammans kör man runt 200 mil om dagen, det motsvarar en enkel resa från Ronneby till Istanbul i Turkiet - varje dag 365 dagar om året. Vissa dagar kör man till och med 600 mil sammanlagt, då hade resan kunnat gå till ekvatorn.
Deras synlighet i samhället är en trygghetsskapande och även brottsförebyggande faktor.

Kommunala seniorrådet
Rådet är en viktig referensgrupp för vård- och omsorgsnämnden och sammanträder cirka tre gånger per termin. Rådet samlar olika lokala pensionärsföreningar. Polisen besöker regelbundet kommunala seniorrådet för att informera om hur man som senior kan skydda sig mot t. ex. mot bedrägerier.

Förebyggande arbete mot fallolyckor i hemmet
Många som råkar ut för fallolyckor är äldre. Och fallolyckor är den olyckstyp som leder till att flest människor läggs in på sjukhus för vård, besöker akutmottagningar och avlider. Men det går att minska risken för fallolyckor. I Ronneby uppmärksammas detta årligen med en kampanjvecka under hösten. Dessutom erbjuder servicegruppen hemfixarna hjälp med riskfyllda vardagssysslor i det egna boendet för personer från 67 år. Detta i syfte att förebygga fallolyckor.

Sammanhållen journalföring
All vård av patienter måste journalföras. Genom sammanhållen journalföring kan olika vårdgivare vårdgivare på elektronisk väg dela journaluppgifter med varandra. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att läsa i din journal. Här kan du läsa mer om sammahållen journalföring.

EST-lägesbild
Veckovis lägesbildsbeskrivning utifrån EST-modellen (effektiv samordning för trygghet) där polisen, fastighetsbolagen och flera kommunala aktörer, däribland fältare rapporterar till en kommungemensam lägesbild. Läs mer om EST-arbetet här.

Trygghetsvandringar

genomförs återkommande, minst en gång årligen. Här medverkar representanter från de flesta kommunala verksamheter, fastighetsägare, polisen, föreningar och representanter från det kommunala seniorrådet samt hemtjänsten.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

-Vi gör ca 650 tillsynsbesök per år inom många olika verksamheter för att säkerställa att gällande lagstiftningen följs och att kunder, besökare eller andra berörda och allmänheten ska känna sig trygga, säger förvaltningschefen för Miljö- och byggnadsförvaltningen Patrik Eriksson.

Hantera akuta händelser

 • 650 tillsynsbesök per år - både planerade och vid anmälan
 • utredning/tillsyn vid anmälan
 • Vi arbetar aktivt i tillsynen för att hindra och störa brottslighet genom att vi utreder exempelvis avfallsärenden.

Trygghetsskapande aktiviteter i samverkan

 • I viss mån tillsyn tillsammans med andra myndigheter (t.ex. Skatteverket, alkohol-handläggare, osv)
 • Prioriterad tillsyn där barn och ungdomar befinner sig (skolor, lekplatser mm)

Näringsliv

-Ronneby kommun arbetar nära kommunens företagare och fastighetsägare även i ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. Styrkan ligger i nätverkets samlade kraft - Tillsammans är vi starka mot brottslighet och för ett tryggare Ronneby, säger näringslivschefen Torbjörn Lind.

Hantera akuta händelser

 • Uppmanar företag att anmäla brott
 • Dialog med företag som drabbas
 • Kontakt med handelsföreningen gällande väktarrondering t ex när på dygnet det bör ske
 • Meddelar polisen när vi får in anonyma tips till Näringslivskontoret vid misstänkt brottslighet

Trygghetsmätning

 • Temperaturmätare i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet:
  • I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun?

Samverkan

 • Representant i lokala BRÅ
 • BID-Tillsammans för Ronneby i samverkan med Ronneby Handel och intresseförening samt Ronneby Fastighetsägaregrupp
 • Platsutvecklingsfonden drivs i samverkan med Ronneby Handel och intresseförening samt Ronneby Fastighetsägaregrupp
 • Rapportörer från näringslivet bidrar till EST-lägesbild
 • Näringslivsrådet med kommunens alla företagarföreningar som arbetar fram en näringslivsplan årligen tillsammans med fokusområden.
 • Social brottsprevention: Näringslivet finns i skolan som förebilder från vuxenvärlden som bidrar med kunskap, värderingar och värdefulla insikter till exempel föreläsare på olika program och rådgivare till UF-företag samt erbjuder praktikplatser.
 • Samverkan med branschnätverk t ex fastighetsägare, krögare, handel och service m fl.
 • Samverkan med Viggen-gruppen, företag som finns på Handelsområde Viggen.
 • Samverkan kring allmän plats för att skapa tryggare offentliga miljöer.

Långsiktigt trygghetsskapande arbete

 • Anordnar och deltar i seminarier och möten kopplat till trygghetsfrågor och aktuella ämnen
 • Deltar i trygghetsvandringar
 • Platsbesök med kommunpolis ”Trygg i butik” Länk till annan webbplats.
 • Arbeta med våra fastighetsägare och informera om verktygslådan Trygg Fastighet Länk till annan webbplats. - kostnadsfritt webbaserat verktyg för fastighetsägare – som Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram.
 • Platsutveckling i samverkan t ex Projekt Lilla Torg för att skapa nya, trygga mötesplatser.
 • Omvärldsbevakning

Vi fortsätter att utveckla vårt arbete med inspiration av skriften ”Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet Länk till annan webbplats.”.

Stödverksamhet Kommunikation

 • Kommunikationsplanering tillsammans med kommunens trygghetssamordnare
 • Trygghetsnyheter i samverkan med kommun och polis
 • TIB (Tjänsteperson i beredskap)