Trygghetsundersökning för näringslivet

Under våren skickar vi ut en undersökning till företagare i kommunen. Undersökningens syfte är att ge oss kunskap om näringsidkares och företagares upplevda trygghet och utsatthet för brott. Vi vill också veta vilka konsekvenser det får. Resultatet ska användas till att vi i samverkan i lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där även Polisen ingår ska kunna jobba med bättre förebyggande insatser.

förstoringsglas och tangentbord

Vem skickar ut enkäten?

Embrace Safety heter företaget som skickar ut enkäten och samlar in och analyserar svaren åt oss.

Formuläret innehåller bland annat frågor om:

  • Utsatthet för brott
  • Oron att utsättas för brott
  • Konsekvenser av oro och brott
  • Vilka brottsförebyggande insatser som görs idag
  • Hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas framåt

Vem får enkäten?

Företagare inom alla brancher som redovisade minst 1000 kronor i omsättning under förra året får enkäten. Enkäten skickas ut under vecka 14 till cirka 2000 företag i kommunen. Enkäten besvaras digitalt. De företagsadresser som undersökningen skickas till har tagits fram via ett företagsregister över företag registrerade inom kommunen.

Vi är väldigt tacksamma om du som får ett brev tar dig tid att delta i undersökningen. Din respons är viktig framgent för kommunens brottsförebyggande arbete.

Hur får jag ta del av resultatet?

Ronneby kommun skickar ut nyhetsbrev till näringslivet. I nyhetsbrevet kommer vi informera om enkäten och hur du kan ta del av resultatet.

Om du inte redan prenumererar på nyhetsbrevet så kan du registera dig här på vår webbplats, det tar endast ett par minuter. Registrera dig för vårt nyhetsbrev för näringslivet

Vanliga frågor och svar

Vad är syftet med undersökningen?

Näringslivets upplevelser och synpunkter kommer att utgöra en viktig del i kommunens brottsförebyggande arbete. Vi vill lyssna in näringslivets erfarenheter för att vidare planera för brottsförebyggande insatser.

Varför får just jag denna inbjudan/detta brev?

Urvalet riktar sig till alla branschkoder i kommunen med minst 1000 kr i omsättning. Totalt är det cirka 2000 företagare som får frågan om att delta i undersökningen. Enkäten riktar sig till VD/platschef.

Om jag inte är VD/platschef, kan jag då svara på enkäten?

Det är viktigt att den som svarar på enkäten har god kännedom och insyn i verksamheten. Om du har detta går det bra att du svarar på enkäten.

Är QR-koden eller någon av länkarna i brevet eller enkäten riskfyllda?

Nej, ingen av länkarna är riskfyllda. QR-koden och tillhörande länk i brevet går till enkäten. Den andra länken i brevet går till kommunens webbsida som beskriver undersökningen. I enkäten finns en länk som går till kommunens hemsida där du kan läsa mer om personuppgiftshanteringen i undersökningen.

Hur länge pågår undersökningen?

Den pågår under sex veckor mellan vecka 14 och 19. Det innebär att du har sex veckor på dig att svara på enkäten. Den som inte har svarat får två påminnelsebrev under denna period. Sista svarsdag är den 12 maj 2024.

Är jag anonym?

Ja, det kommer inte att vara möjligt att i resultatet av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig eller ditt företag.

Kan jag fylla i enkäten på andra sätt än med telefon – t.ex. med dator eller surfplatta?

Ja. Du skriver in länken till enkäten (länk till enkäten hittar du i den gröna rutan i brevet) i valfri webbläsare, så kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Kan jag fylla i formuläret med en utskriven pappersenkät i stället?

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Är det frivilligt att delta?

Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga och vi uppskattar om du tar dig tiden.

Hur lång tid tar det att fylla i enkäten?

Det tar cirka 10 till 15 minuter att fylla i enkäten.

Kan jag svara på något annat språk än svenska?

Ja, du kan välja att svara på svenska eller engelska. Du väljer själv språk när du klickat in dig på länken till enkäten.

Jag har svarat på enkäten men får ändå påminnelser om att jag ska svara?

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Gå till enkäten igen (via QR-koden eller länken) för att göra färdigt hela enkäten.

Vem kan jag prata med som är ansvarig i kommunen för undersökningen?

Du kan prata med Angelica Coleman, 0457-61 82 66, angelica.coleman@ronneby.se

Så behandlas personuppgifter i genomförandet av undersökningen

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om näringsidkares/företagares upplevda trygghet samt utsatthet för brott och konsekvenserna av detta för att kommunen i samverkan i lokala Brottsförebyggande rådet (BRÅ) där även Polisen ingår ska kunna sätta in förebyggande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för näringsidkaren som får brevet att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

I det fall brevet med inbjudan att delta i undersökningen skickas via post till en enskild firma som delar adress med en privatperson utgör adressen en personuppgift som behandlas under undersökningens genomförande. Adresser till juridiska personer utgör i övriga fall ingen personuppgift.

I det fall kommunen väljer att via undersökningen samla in e-postadresser för att tex skicka ut ytterligare information såsom nyhetsbrev eller inbjudan till nätverk efter avslutad undersökning så kan behandling av personuppgift (e-postadresser) ske i undersökningen. Anges e-postadresser av typen förnamn.efternamn@företag.se sker en personuppgiftsbehandling, anges e-postadresser av typen info@företag.se sker ingen personuppgiftsbehandling. Det är frivilligt för den som svarar på undersökningen att skicka in sin e-postadress till kommunen.

Varifrån har vi fått de adresser som undersökningen skickats till?

De företagsadresser som undersökningen skickas till har tagits fram via ett företagsregister över företag registrerade inom kommunen. Undersökningen skickas till alla företag med en viss omsättning per år.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats. reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är: kommunstyrelsen i Ronneby kommun.

Kommunens dataskyddsombud är Anders Karlsson som nås via växeln på tfn 0457-61 80 00 eller via följande e-postadress: anders.karlsson@ronneby.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.