Kemisk bekämpning inom skyddsområde för vattentäkt

Om bekämpningsmedel ska användas inom skyddsområde för vattentäkt krävs särskilt tillstånd av kommunen. Enligt produktvalsprincipen i miljöbalken är det du som verksamhetsutövare som är ansvarig att byta ut farliga kemiska bekämpningsmedel mot bättre alternativ.

Reglerna finns i Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel, hantering av växtskyddsmedel och pridning av biocidprodukter. Kemikalieinspektionen har tagit fram en lista över kriterier för bedömningen av lättrörliga ämnen som särskilt bör beaktas vid tillståndsprövningen.

Ansökan om tillstånd

Ansökan ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda i så god tid som möjligt dock senast januari till februari det året användning av preparat planeras att användas inom vattenskyddsområde. För snabbare handläggning av ärendet är det bra om ansökan är så detaljerad som möjligt.

Ansökningshandlingar

I ansökan ska preparatets registreringsnummer redovisas och vilka substanser som är aktuella i ditt fall. Till din ansökan ska du också bifoga en karta som visar vilka fält som preparaten ska spridas på. Om du vill sprida kemiska bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde behöver en simulerad modell bifogas till din ansökan med hjälp av lämpligt program.