Buller

Buller brukar definieras som inte önskvärt ljud, det vill säga ljud man inte vill höra. Buller kan till exempel komma från vägtrafik, tågtrafik, flyg, skjutbanor, motorsport, industrier och byggarbetsplatser.

Buller uppvisar ofta en stor nivåvariation i tiden. För att uttrycka storleken på buller under en längre tid, till exempel ett dygn, har därför begreppet ekvivalent ljudnivå införts. Den ekvivalenta ljudnivån kan sägas vara medelnivån under en angiven tid. Vill man däremot ange hur stora nivåtopparna varit under tiden, uttrycker man dem oftast som momentan- eller maximalvärden.

Riktvärden

När man bedömer buller inomhus tillämpas de riktvärden som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, se länk längre ner på sidan. Det finns riktvärden både för ”vanligt” buller samt för lågfrekvent buller, som till exempel kan komma från ventilation.

Folkhälsomyndigheten har även riktvärden för höga ljudnivåer. Det gäller för lokaler och platser såväl inomhus som utomhus, där hög musik spelas, till exempel diskotek, konsert- och träningslokaler. Riktvärdena är lägre för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder har tillträde.

På naturvårdsverkets hemsida hittar du riktvärden för buller som sprids utomhus. Det kan till exempel gälla buller från trafik, industrier, vindkraftverk, skjutbanor eller motorsportbanor.

Riktvärdena utgör utgångspunkt för myndigheternas prövning i bullerärenden men det görs alltid en bedömning i det enskilda fallet. Det kan finnas omständigheter som motiverar avsteg från de riktvärden som vanligtvis används.