Förorenade områden

Miljöfarliga verksamheter kan ha orsakat förorening av mark, vatten, byggnader eller anläggningar. Om sådan förorening innebär risk för människors hälsa eller miljön krävs efterbehandling.

Om förorening upptäcks

Om förorening upptäcks ska fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren genast informera miljö- och byggnadsnämnden eller länsstyrelsen. Det kan gälla avfallsmaterial i utfyllnader eller spill/läckage från kemikaliehantering. Några tecken på förorening är:

  • Främmande lukt
  • Avvikande färg
  • Främmande föremål

Förvaringsfall

Nedgrävt avfall och cisterner/brunnar med olja eller andra kemiska produkter betraktas också som ”förvaring” och är en miljöfarlig verksamhet som fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har ansvar för.

Ansvar för undersökningar och åtgärder

Ansvarig för undersökningar och åtgärder är i första hand den som orsakat föroreningen. Fastighetsägaren kan vara ansvarig om föroreningen kändes till eller borde ha upptäckts när fastigheten förvärvades. Innan man köper en fastighet är det därför viktigt att ta reda på om tidigare verksamheter kan ha förorenat platsen.

För undersökning av förorenat område och planering av åtgärder behöver man i allmänhet anlita konsult.

Undersökning

Undersökning av förorenade områden görs enligt Naturvårdsverkets metodik ”MIFO”.

Anmälan krävs före åtgärder

Innan åtgärder utförs i ett förorenat område krävs anmälan till miljö- och byggnadsnämnden eller länsstyrelsen minst sex veckor i förväg.

Mer information

För mer information, kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen eller läs mer på Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Länsstyrelsens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbsidor.