Miljöskydd på företag

Med miljöfarlig verksamhet menar man all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller utgör annan fara för människors hälsa eller miljön.

Vad gäller för ditt företag?

Miljöfarliga verksamheter delas in i fyra grupper - tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar), anmälningspliktiga (C-anläggningar) och verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga. I Miljöprövningsförordning (2013:251) Länk till annan webbplats.beskrivs vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du gärna vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen och fråga.

Anmälan

Du anmäler din verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden tar ut en avgift för handläggning av ärendet. Använd gärna kommunens anmälningsblankett som du hittar längre ner på denna sida. Exempel på miljöfarliga verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är större mekaniska verkstäder, grafisk industri, verksamhet med ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport, skjutbanor med flera.

Tillstånd

Tillstånd söker du hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktiga verksamheter är till exempel större industrier och anläggningar för behandling av avfall. Länsstyrelsen informerar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter på sin webbplats.