Gummi- och kabelflis i ridanläggningar

Gummi- och kabelflis används ibland som underlag för träning av hästar. Sådant material räknas som avfall och är olämpligt att använda i en paddock.

Gummiflis av gamla bildäck kan innehålla både tungmetaller och HA-oljor, som misstänks orsaka cancer och fosterskador. Kabelflis är finfördelad plast som blir över när elkablar skrotas. I gamla kablar finns både tungmetaller och miljöfarliga organiska ämnen. Skadliga ämnen från gummi- och kabelflis riskerar att läcka ut och förorena omgivande mark och vatten. Vid ridning virvlar dammpartiklar upp och sprids i närområdet.

Anmälan

Utläggning av gummi- och kabelflis i en paddock får numera inte göras utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden eller tillstånd från länsstyrelsen. Om kabel- eller gummiflis har lagts ut utan anmälan eller tillstånd kommer miljö- och byggnadsnämnden i efterhand att kräva provtagning och analys. Beroende av analysresultat kan materialet behöva avlägsnas och tas omhand som avfall. Även underliggande jordmaterial kan behöva tas bort om det har blivit förorenat.

Innan man avlägsnar förorenat material krävs en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Man är också skyldig att kontrollera att de företag som ska transportera och ta emot avfallet har tillstånd till detta.