Hantering av döda djur

För att bland annat undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas omhand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare.

Nedgrävning av död häst

Om du vill gräva ner enstaka självdöda eller avlivade hästar tar du kontakt med oss på miljö- och byggnadsförvaltningen. Innan du gräver ned djuret behöver du lämna in följande handlingar till miljö- och byggnadsförvaltningen:

  • Ansökningsblankett, ifylld och undertecknad.
  • En tydlig karta som visar platsen för grävningen i relation till gården eller bonings-huset samt eventuella vattentäkter, vattendrag eller diken inom ett avstånd av 200 meter.

Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och nedgrävning bör ske innan förruttnelsen börjat. Sommartid ska nedgrävning ske snarast efter det att djuret avlidit. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen för varas på lämplig plats och står under daglig tillsyn.

För nedgrävning ska en torr plats väljas.

Ur miljö- och vattenföroreningssynpunkt ska platsen väljas med tanke på att avståndet till närmaste vattentäkt eller bostad ska vara minst 100 meter, avståndet bör helst uppgå till 200 meter.

Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.

Avståndet från botten av graven till högsta grundvatteyta och berggrund ska vara minst en meter. Djurkroppen ska täckas med minst en meter jordmassa, eventuellt stora stenar, så att vilda djur hindras från att gräva upp djurkroppen.

Tänk på att om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas ska du först rådgöra med Länsstyrelsen i Blekinge län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Annan fastighetsägare

Om du inte äger marken själv behövs en skriftlig överenskommelse med fastighetsägaren om att nedgrävningen av djuret får göras på den aktuella marken.