Mål 7 Hållbar energi för alla

Att alla människor ska ha tillgång till, och råd med, pålitlig, hållbar och modern energi betonas i mål 7. Pålitliga energikällor är viktiga för att stora delar av samhället ska fungera. Valet av energiform påverkar i hög grad utsläppen av klimatpåverkande gaser till atmosfären. Att bygga ut infrastruktur och uppdatera tekniken för att leverera moderna och förnybara energilösningar till alla, i synnerhet till de minst utvecklade länderna och små ö-nationer under utveckling är viktiga delar i det internationella arbetet.

Vad kan du göra?

Släck och stäng av!

Du sparar energi, pengar och miljön. Om något lyser eller blir varmt, som en telefonladdare, drar det energi även när det inte används.

Bli energismart!

Ta hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare Länk till annan webbplats. om du vill ha tips om hur du kan bli mer energismart. Det är en kostnadsfri tjänst som kommunen erbjuder.

Sverige har god tillgång till energi och har en relativt hög andel förnybar energi. Utmaningen är att klara av att ställa om framförallt transportsektorn till förnybar energi. Riksdagens målsättningar är att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020, ett mål som redan uppnåddes 2014. Då hade Sverige 53 procent förnybar energi. Ytterligare mål är att andelen förnybar energi inom transportsektorn ska vara 10 procent år 2020 och att energianvändningen ska vara 20 procent mer effektiv år 2020 jämfört med 2008. Riksdagen beslutade 2018 om målet att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar till 2040 och att energianvändningen ska vara 50 procent mer effektiv år 2030 jämfört med 2005.

Energitillförsel- och användning

Energitillförseln till Ronneby kommun (2015) var 828 gigawattimmar (GWh), vilket är 177 GWh längre än 1990. Det finns inga uppgifter på hur elen som är producerad utanför kommunen är producerad. Det som däremot finns är fördelningen av produktionssätt för all el i Sverige; cirka 40 procent kärnkraft, 40 procent vattenkraft, 11 procent vindkraft, 9 procent konventionell värmekraft och 0,1 procent solkraft.

Förändringar i energitillförseln och – användningen i Ronneby kommun från 1990 till 2015 är:

  • El producerad utanför kommunen har minskat med 196 GWh.
  • El producerad i kommunen har ökat (vindkraft och solkraft).
  • Fjärrvärmeverket har byggts och har därmed ersatt fossila oljeprodukter som användes till uppvärmning.
  • Fossila oljeprodukter har minskat med 97 GWh i tillförsel.
  • Slutanvändning av fossila oljeprodukter för transporter har däremot ökat från 204 GWh till 241 GWh.
  • För transporterna finns nu en användning av 17,4 GWh förnybara drivmedel.

Solceller

2018 fanns det 94 nätanslutna solcellsanläggningar i Ronneby kommun. De har tillsammans en installerad effekt på 1,3 megawatt (MW) vilka producerar cirka 1,3 GWh el. I Blekinge finns det ett regionalt solenergimål om att den installerade effekten ska vara 110 MW år 2030 vilket motsvarar cirka 5 procent av elanvändningen i länet. I Blekinge finns det idag en installerad effekt på 7,6 MW.