Saxemara 15:1 - Saxemara båtvarv

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Saxemara 15:1 i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att säkerställa att den kulturhistoriskt viktiga miljön som träbåtsvarvet utgör bevaras. Dessutom avser planförslaget tydliggöra hur det är möjligt att även i fortsättningen bedriva träbåtsvarv samt utveckla platsen som besöksmål utan att förvanska kulturvärdena. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Saxemara båtvarv är ett av de få kvarvarande historiska träbåtsvarven som det tidigare fanns många av längsmed Blekinges kust. Saxemara båtvarv är extra intressant då det fortfarande i någon mån är aktivt.

Detaljplanen har varit utskickad på samråd till berörda myndigheter, fastighetsägare, föreningar med flera under tiden 2023-09-25 till och med 2023-10-15 och på granskning under tiden 2024-04-26 till och med 202405-19. En sammanfattning av inkomna synpunkter från samrådet samt kommentarer till dessa finns i samrådsredogörelsen. Efter samrådet har en del ändringar och tillägg gjorts i planhandlingarna, se samrådsredogörelsen. En ytterligare utredning för planområdet gällande föroreningar har även genomförts. En undersökning om strategisk miljöbedömning har upprättats, genomförandet av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Handlingarna har under samrådstiden och granskningstiden funnits tillgängliga fysiskt på Ronneby stadshus och Ronneby stadsbibliotek samt digitalt här på Ronneby.se.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Victoria Eklund, 0457-61 88 37 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Inför antagande

Ett granskningsutlåtande tas fram och handlingarna förbereds för antagande efter sommarupphållet.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration