Kommunens Silviasystrar

Silviasystrar är specialistutbildade undersköterskor med fokus på demenssjukdomar. Silviasystrarna jobbar med allt från individuellt stöd till personer med demenssjukdom, demenssymtom eller kognitiva sjukdomar och anhöriga, till att utbilda, stödja och handleda olika professioner.

Silviasyster är en specialisering i demensvård för undersköterskor. Demensvården är mångfasetterad och för att kunna erbjuda ett professionellt och tryggt omhändertagande behövs specialistutbildade undersköterskor med förmåga att bedöma, analysera, hantera och värdera de komplexa och varierande situationer som kan uppstå.

Utbildningen ger verktyg och fördjupar kunskaperna om stödjande och lindrande demensvård med målet att främja välbefinnande och livskvalitet för patienterna och deras närstående.

Utbildningen belyser också kommunikationens betydelse vid demenssjukdom med konkreta exempel som kan tillämpas i den kliniska vardagen. Utbildningen genomförs i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Ronneby kommuns Silviasystrar

Att få hjälp av kommunens Silviasystrar är en kostnadsfri tjänst som är behovsstyrd (ej biståndsbedömd). Silviasystrarna jobbar med allt från individuellt stöd till kompetensutveckling och stöttning av andra professioner inom förvaltningen.

 • Är en resurs för alla verksamheter inom förvaltningen (vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet oberoende om det är kommunal eller privat regi)
 • Samverkar med enhetschefer, boendesamordnare, omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster
 • Ger råd och stöd till personer med demenssjukdom/demenssymtom/kognitiv sjukdom samt anhöriga. Verkar för att skapa kontakter i tidigt skede
 • Individuellt stöd till enskilda/anhöriga bosatta i Ronneby kommun - Medverkar vid anhörigträffar
 • Utbildar, stödjer och handleder olika professioner inom demensområdet
 • Bevakar och synliggör anhörigperspektivet
 • Vid behov medverkar vid inflyttningar till vård- och omsorgsboende/nya vårdtagare i hemtjänsten
 • Bistår med utbildningar/kompetenshöjande aktiviteter inom området för demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar
 • Är ambassadörer för god demensvård både inom den vård- och omsorgsförvaltningen och civilsamhället
 • Bidrar med specialistkompetens gällande demensområdet i vård- och omsorgsförvaltningens utvecklings och förbättringsarbeten, ex. riktlinjer
 • Skapar kontakter med civilsamhället och därigenom sprider kunskap och kompetens ut till medborgarna
 • Omvärldsbevakar demensområdet

Stjärnmärktutbildning

Ronneby kommuns Silviasystrar är även utbildade Stjärninstruktörer. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från Svenskt demenscentrum.

Läs mer

Sophiahemmet högskola Länk till annan webbplats. - utbildning Silviasyster

Stjärnmärkt Länk till annan webbplats. - utbildningsmodell från Svenskt demenscentrum