Planenheten

Planenheten ansvarar för den fysiska planeringen av kommunens mark - och vattenområden.

Svenska kommuner har enligt lag monopol på planering av mark och vattenområden inom den egna kommunens gränser. I Ronneby är det Planenheten som ansvarar för den fysiska planeringen av kommunens mark- och vattenresurser. Detta görs genom planeringsverktyg så som den kommunövergripande översiktsplanen, fördjupningsområden av översiktsplanen eller detaljplaner. I och med att kommuner har monopol på fysisk planering behöver andra aktörer ansöka om så kallat planbesked inför ett större exploateringsprojekt. En sådan ansökan görs genom Planenheten och beslutas av Kommunstyrelsen.