Notarius publicus

Notarius publicus kan bland annat hjälpa till med att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar. Notarius publicus förordnas av Länsstyrelsen.

Enligt lag om notarius publicus ska denne:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar.
  • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar.
  • Efter annan kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk betydelse och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.”