Kanslienheten

Enheten är ansvarig för beredning, kallelser, protokollskrivning för fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder.

Enhetens arbete innefattar bland annat också internt juridiskt stöd, kvalificerade utredningsuppdrag och remissbesvarande.

Här återfinns också konsumentvägledning, budget- och skuldsanering och kommunarkiv.

Kanslichef
Anna-Karin Sonesson
Telefon: 0457-61 89 79
anna-karin.sonesson@ronneby.se