Cradle to Cradle®

Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle®. Cradle to Cradle® står för ett positivt förhållningssätt med en helhetssyn på kvalitet - i alla tre hållbarhetsdimensionerna ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi vill lämna ett positivt avtryck och skapa mervärde för kommande generationer, för planeten samt för företag och ekonomi.

Cradle to Cradle® är ett koncept för hållbarhet med fokus på helhet, innovationer och kvalitet, framtagen av den tyske kemiprofessorn Michael Braungart och den amerikanske arkitekten William McDonough.

Centralt för Cradle to Cradle® är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. ”Design is the first sign of human intention” är ett uttryck som myntats av William McDonough och som utvecklas vidare i boken ’Cradle to Cradle® Remaking the way we make things’ [M Braungart & W McDonough].

Grundprinciper

Cradle to Cradle® för fram tre grundprinciper:

1. Förvalta näringsämnena (Avfall = Föda)

Allt är ett näringsämne för något annat. Cradle to Cradle® poängterar vikten av kretslopp, inte bara för biologiska ämnen utan även för tekniska. Metaller och plaster i ett kretslopp kan ses som näringsämnen för tekniska processer likaväl som biologiska material kan ses som näringsämnen i biologiska processer.

2 kretslopp visas. Ett grönt som visar kretslopp för biologiska material som en tröja med giftfria material och ett blått som visar kretslopp för tekniska material som t ex en kontorsskol-

Bild: Biologiskt och tekniskt kretslopp definierade enligt Cradle to Cradle®

2. Använd inkommande solenergi

Solen, gravitationen och geotermiken är de enda verkligt förnybara energiskällorna. Vidare är de outtömliga i det mänskliga perspektivet. Därmed finns enligt Cradle to Cradle® ingen brist på energi, men vi måste ändra sättet vi skapar den.

3. Främja mångfald

Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för fler intressenter och mer hållbara system. Cradle to Cradle® fokuserar på biologisk mångfald i form av artrikedom, konceptuell mångfald för innovationsrikedom och kulturell mångfald så att alla involveras.

Tillväxt

Cradle to Cradle® lyfter fram tillväxt som en framgångsfaktor och drivkraft för företag och samhälle. Detta har lett till att hundratals företag valt att ansluta sig till Cradle to Cradle®. Inte för att de känner att de måste eller borde utan för att de ser direkt nytta med det. Det finns många exempel där företagsledare öppet berättar om hur deras företag ökat sin omsättning och minskat sina kostnader genom att tillämpa Cradle to Cradle®.

Certifiering

Genom den oberoende, icke vinstdrivande organisationen Cradle to Cradle Products Innovation Institute kan företag C2C-certifiera material och produkter och därmed få en kvalitetsstämpel som underlättar för kunder att välja rätt. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller kända material (till 100 ppm), att materialen har definierade kretslopp (kan återvinnas), att produkterna och materialen är säkra för hälsa och miljö och att produktionsprocesserna, inklusive användningen av luft, vatten och energi, fyller kraven. Sociala faktorer som arbetares villkor vägs också in i bedömningen.

Certifiering sker på nivåerna ”Basic”; ”Silver”; ”Gold” och ”Platinum” baserat på hur väl kraven uppfylls.

Uppdaterad: 2019-05-24