Temporär lösning Snittinge

I slutet av oktober 2020 fattades ett beslut om att åtgärder måste vidtas för att säkra området kring Snittinge. Anledningen till beslut om åtgärder är dels risken som höga flöden under senvinter och tidig vår innebär, dels risken att dammluckorna när som helst kan att brista. Under januari-februari 2020 uppmättes höga flöden vilket gav anledning att agera innan den perioden startar igen.

Bräkneån vid avsänkning av Evarydsdammen med 1,5 meter. Det syns var dammens botten har varit och Bräkneån meandrar fram genom detta.

Bräkneån vid temporär avsänkning av Evarydsdammen.

Temporära dammsäkerhetshöjande åtgärder

Kommunen tog hjälp av WSP för att få fram en rapport om temporära åtgärder som kunde vidtas för att tillfälligt säkra området kring Snittinge. I utredningen presenterades tre förslag:

  • Borttagning av spettluckor
  • Sättar uppströms befintliga luckor
  • Förstärka hela fördämningen

Med tanke på att man inte vill att personer ska vistas nedströms fördämningen så uteslöts alternativet om förstärkning direkt. Förslaget om sättar uppströms innebar en del komplikationer då man inte med säkerhet vet hur dammkonstruktionen mådde, vilket skulle innebära risker vid anläggandet. Borttagning av Spettluckorna var därmed alternativet som kommunen gick vidare med.

Under december 2020 påbörjades arbetet med att succesivt ta bort luckorna ur fördämningen. Detta innebar att vattnet uppströms i Evarydsdammen succesivt avsänktes fram till att alla luckor va borttagna. Detta handlar om en avsänkning i dammen med cirka 1,5 meter. Intentionen var att sätta tillbaka luckorna, men vid lågflöden hade man möjlighet att inspektera konstruktionen - en inspektion som skapade en klarhet i konstruktionens välmående.

Dammkonstruktionen uppfyllde inte Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet (RIDAS) om man har vatten vid dammkrönet, samt så var betongen i konstruktionen så uppvittrad att den i sig var en risk även om kraven i RIDAS skulle vara uppfyllda.

Man utredde även möjligheten att höja vattenståndet lite för att kunna använda befintlig fisktrappa. Utredningen av detta med hjälp av en hydraulisk analys visar att utskovet, även efter att luckorna plockats bort, var för litet för att kunna avbörda vid högra flöden. För att inte riskera att dammen skulle brista vid höga vattenflöden och vattenstånd fattades beslut om att delar av konstruktionen skulle plockas bort.

Vid utrivningen av fördämningen uppmärksammades det att konstruktionen var klenare än vad man befarade. Att låta konstruktionsdelar finnas kvar skulle kunna vara förknippat med risker för personer som vistas i området. Detta medförde att all synlig betong plockades bort med undantag av delar av den gamla fisktrappan. Återstående är att rensa bort resterna från området. En ny fiskväg har skapats mellan Gamla Riksvägen och ner till området där fördämningen låg.

Rapporter från de olika utredningarna finns att läsa längre ner på sidan.

Beskrivning av dåvarande risker

Snittingedammen ligger strax efter en åkrök och dämmer upp Bräkneån. Vid ett dammbrott skulle vattenmagasinet tömmas. Beroende av hur dammbrottet skulle ske kunde olika risker uppstå. Avgörande var också aktuellt flöde och vattenstånd i ån.

Söder om dåvarande fördämning finns strandbrinkar med lägre skogbeväxtning samt grönområden. Grönområden används frekvent av människor för att grilla, umgås och njuta av naturen. Besöksfrekvensen är, särskilt varma dagar och vid fiskesäsong, ganska stor.

Cirka 400 meter längre ner finns en järnvägsbro över ån.

Vid dammbrott höjs vattenytan ca 1,5 meter över aktuell nivå i ån.

Vid lågvatten innebär det att brinkarna översköljs samt kan erodera på grund av kraften i strömmen. Viss del av grönområdet kommer att översvämmas även vid relativt lågt vattenstånd.

Vid normalläge av vattenståndet förutses att grönområdet och även skogbeväxta delar översvämmas samt att erodering sker. Det är en omedelbar fara för de som vistas i området.

Vid högvatten förutses större delen av grönområdet samt de skogbeväxta delarna översvämmas med efterföljande erodering. Det är fara att vistas vid grillplats och hela grönområdet. Järnvägsbron bedöms klara av att stå emot vattenflödet men vallen översköljas och kan därmed slå ut järnvägsspåret.

Rapporter