Restaureringsåtgärder Bräkneån och Listerbyån

Mellan 2023 och 2026 pågår ett projekt i två av Ronneby kommuns åar, Bräkneån och Listerbyån. Syftet med projektet är att vattendragen på sikt ska uppnå en god ekologisk status, öka den vattenhushållande förmågan samt bidra till positiva effekter för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker och Ingen övergödning.

Projektet är även en del i Ronneby kommuns hållbarhetsstrategi 2022-2025 och löper under fokusområdena Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer, Biologisk mångfald och ekosystem samt Vatten som resurs.

I projektet har en åtgärdssamordnare anställts och ska stötta markägare och olika verksamheter i åtgärdsarbeten, undersöka möjligheter till åtgärder med markägare samt se till att åtgärder blir genomförda och utvärdera dessa. Åtgärderna ska utgå från de åtgärdsförslag som presenterats i den Hydromorfologiska åtgärdsplanen för Bräkneån samt Listerbyån.

Bräkneån från Östersjön upp till Tiken uppnår idag inte God ekologisk status. Främsta orsakerna till det beror på förändringar i morfologi och brist på konnektivitet. Bräkneån är ett mycket värdefullt vatten som i sin helhet i Blekinge utgör ett Natura2000-område, är klassat som nationellt särskilt värdefullt och är utpekad som riksintresse för friluftsliv och för naturvård. Här förekommer hotade arter som till exempel tjockskalig målarmussla.

Listerbyån uppnår idag inte God ekologisk status. Främsta orsakerna till det beror på förändrad morfologi och brist på konnektivitet. Dessutom har många svämplan som tidigare fyllde en viktig funktion försvunnit genom förändrad markanvändning eller hydrologi. Listerbyån används idag som dricksvattentäkt genom förstärkning av grundvattenresursen Johannishusåsen vid Leråkra och Djurtorp. Listerbyån ingår delvis i ett Natura2000-område och ån mynnar ut i Östersjön och naturreservatet Listerby skärgård.

Projektet är finansierat av LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt), LONA (Lokala naturvårdssatsningen) och Ronneby kommun. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Rapporter från tidigare projekt

I tidigare LONA-projektet arbetade man fram förslag på åtgärder som kan utföras för att uppnå god ekologisk status och en ökad vattenshushållning i Listerbyån och Bräkneån. Rapporterna går att läsa via länkarna nedan.

Hydromorfologisk åtgärdsplan för Bräkneån del 1 Pdf, 5.7 MB.

Hydromorfologisk åtgärdsplan för Bräkneån del 2 Pdf, 17 MB.

Hydromorfologisk åtgärdsplan för Listerbyån Pdf, 17.4 MB.

Vattenbalansberäkning för Bräkneån Pdf, 4.1 MB.

Vattenbalansberäkning för Listerbyån Pdf, 6.9 MB.

Logga för lokal naturvårdssatsning