Snittinge

Här kommer arbetet som pågår med området kring Snittingefallet i Bräkne-Hoby, att presenteras. Vanliga frågor och svar på dessa finns under en speciell flik.

Orotofoto (skalriktigt flygbild) över Snittingeområdet.

Ronneby kommun äger dammanläggningen vid Snittingefallet i Bräkneån, belägen strax söder om Bräkne-Hoby. Det har sedan 60-talet inte skett något uttag av kraft vid dammen och inte sedan länge haft någon aktiv reglering av flödet utförts. Dammen var i mycket dåligt skick och säkerhetsåtgärder krävdes för att kunna garantera dess funktion och dammsäkerhet. Vid dammen, längs vänster strand, fanns en teknisk fiskväg i form av en deniltrappa i trä. Fiskvägen var i dåligt skick och troligen endast passerbar för stora individer av öring.

Vid ett befarat dammbrott skulle området nedströms dammen att översvämmas. För att minska risken för ett dammbrott monterades de två dammluckorna ned i december 2020. När luckorna monterades ned forsade vattnet fritt, vilket innebar att vattennivån i dammen sänktes med cirka 1,5 meter jämfört med tidigare vattennivå. Efter att man har utfört en hydraulisk analys har man klarlagt att utskovet var för litet för att kunna hålla vattenståndet nere.

I juli 2021 vidtog man åtgärder för att säkerställa att dammen inte skulle dämmas och riskera att brista. Åtgärderna innebar att de undermåliga delarna av dammkontruktionen har tagits bort.

Du kan läsa mer om utförda akuta åtgärder under rubriken Temporär lösning och hur kommunen arbetar med den framtida processen under Framtida lösning.

Kontaktperson

Förvaltningschef
Anna Hinseäng
0457-61 80 47
anna.hinseang@ronneby.se