Frågor och svar

Här listas de vanligaste frågorna och svaren kring Snittinge.

Tillfälliga åtgärder

Vad är det som ska göras vid Snittinge?

Efter att fördämningen rivits juli 2021 pågår prövningsprocessen. Mer om detta finns att läsa om i fliken Framtida lösningar.

Varför gjordes detta?

Under flödena som var under våren 2020 så uppmärksammas dammen nationellt då även MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, såg stora risker för ett dammbrott som skulle kunna medföra stora skador, med risk för människoliv. För att inte hamna i samma situation så valde man att ta bort luckorna innan kommande höga flöden i ån.

När togs luckorna bort?

Luckorna togs bort i december 2020.

Hur påverkades vattennivån när luckorna togs bort?

Vattennivån i ovanliggande damm, Evarydsdammen, sänktes med cirka 1,5 meter när luckorna plockades bort.

Varför återmonterades inte luckorna?

Intentionen var att luckorna skulle återmonteras under försommaren 2021. Efter inspektioner av konstruktionen efter avsänkningen fick man en tydligare bedömning av hur skicket är. Att montera luckorna medför en för stor risk även om man har möjlighet att reglera luckorna.

Vad gjordes för att förhindra dammbrott?

Efter inspektion och utredning togs beslut att delar av fördämningen skulle tas bort för att öka avbördningskapaciteten.

Varför revs hela fördämningen?

Vid utrivningen av fördämningen uppmärksammades det att konstruktionen var klenare än vad man befarade.

Kunde man ha gjort något annat?

Med tanke på betongens beskaffenhet så vågade man inte riskera att det dämmade upp.

Permanenta åtgärder

Varför ska det göras åtgärder vid Snittinge?

Det konstaterades att den dåvarande fisktrappan vid Snittingefallet var en dåligt fungerande fiskväg och ett hinder för fiskvandringen i Bräkneån och därmed ett hinder för att uppnå god ekologisk status i ån. Säkerhetsutredning som genomförts påvisade även åtgärdsbehov för dammkonstruktionen.

Vad är det som kommer att göras?

Ronneby kommun har anlitat konsulter för att utreda vilken åtgärd som krävs för att underlätta fiskvandringen uppströms samt genomföra en säkerhetsutredning. Utifrån utredningarna kommer kommunstyrelsen att ta beslut om vilka åtgärder kommunen ska söka tillstånd för att genomföra. I dagsläget har kommunstyrelsen inte tagit beslut om vilka åtgärder det är som ska genomföras.

Hur kan jag framföra min åsikt?

Kommunstyrelsen har i början på år 2021 fattat beslut om vilken alternativ fiskväg som kommunen planerar gå vidare med och söka tillstånd för. Efter ett slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen kommer en formell samrådsprocess inledas där allmänheten kan ta del av förslaget och delge sina synpunkter. För mer information om hur du kan framföra din åsikt kontakta Maria Andersson Barrdahl.

Vad har kommunen tagit för beslut?

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2020 att innan ett slutligt beslut ska kommunen ha en dialog med Bygd i samverkan och Bräkneåns vattenråd. Kommunstyrelsens inriktning innan slutligt beslut är ett omlöp.

När kommer kommunen ta beslut om vad som ska prövas i kommande tillståndsprocess?

Kommunstyrelsen kommer ta upp ärendet för beslut i början av år 2021.

Vart vänder jag mig om jag har frågor?

Kontaktuppgifter till personer som kan svara på dina frågor finns längst ned på sidan.

Snittingedammen