Framtida lösning

Det har konstaterats att den befintliga fisktrappan vid Snittingefallet är en dåligt fungerande fiskväg och ett hinder idag för fiskvandringen i Bräkneån och därmed ett hinder för att uppnå god ekologisk status i ån. Dammkonstruktionen har därtill på grund av säkerhetsrisk rivits ut. Se under rubriken Temporär lösning för mer information om arbetet som utförts.

Utredning av Snittinge

Utredningar har gjorts för att se vilken åtgärd som krävs för att underlätta fiskvandringen uppströms och stärka Bräkneåns bestånd av öring och i viss mån ål, samt gynna reproduktionen av de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Utredningar och rapporter visar fem olika alternativ på lösningar för fiskväg:

  • Omlöp genom naturlik fiskväg
  • Slitstrappa
  • Siphon
  • Inlöp
  • Upptröskling och ny damm i nytt läge

Utrivning har inte ingått i utredningen men beskrivs kort för att underlätta en jämförelse med övriga studerade alternativen. Samtliga fiskvägar har anpassats för att möjliggöra passage för alla arter och tillväxtstadier

Hela utredningen där förslagen presenteras mer i detalj finns att läsa här:

Snittingedammen utökad förstudie Pdf, 1.1 MB.

Bilaga 1 Snittingedammen Förstudie fiskväg och dammsäkerhet Pdf, 3.4 MB.

Nuvarande status på den framtida planeringen för Snittingefallet

Flera utredningar har gjorts på alternativa fiskvägar och fem olika förslag har lagts fram. Kommunen har därefter under hösten 2020 presenterat de olika förslagen för Bygd i samverkan i Bräkne-Hoby och Bräkneåns vattenråd, och samlat in synpunkter från föreningar.

Slutgiltigt beslut i kommunstyrelsen togs tidigt 2021 att arbeta vidare med förslaget för omlöp genom naturlik fiskväg. Under våren 2021 inleddes en formell samrådsprocess som pågick mellan 1 april - 30 april 2021. Där kunde allmänhet, föreningar och myndigheter ta del av förslaget och delge sina synpunkter.

Med anledning av att den akuta åtgärden för att förhindra dammbrott vid Snittingefallet ökade i omfattning bjöd Ronneby kommun in till ytterligare ett samråd som komplement till det som genomfördes under våren 2021. Det kompletterande samrådet pågick mellan 23e okt - 15 november 2021. Länsstyrelsen menade dock att ett sådant förfarande inte behövdes. Det kompletterande samrådet som genomfördes skriftligt med motsvarande samrådskrets som tidigare genomfört samråd kommer därför hanteras i föreliggande ansökan till mark och miljödomstolen som en utökad dialog. Till ansökan till mark och miljödomstolen bifogas även samrådsredogörelsen från det första samrådet.

Ronneby kommun har skickat in tillståndsansökan till mark och miljödomstolen. Tillståndsansökan avser att få bygga upp en ersättningsdamm som ersätter den borttagna dammen, samt därtill ett omlöp i form av en naturlik fiskväg för att säkra en fungerande fiskvandring samt god ekologisk status i Bräkneån.
Rapporter