Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Den lokala naturvårdssatsningen ger ideella föreningar och kommunen möjlighet att satsa på naturvård, friluftsliv, pollinering, folkhälsa och våtmarker.

Logga för Lokala naturvårdssatsningar.

Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. För projekt om våtmarker går det att få upp 90 procent i bidrag.

Vill du söka LONA kontakta kommunens kontaktpersoner i god tid, då ansökan från ideella föreningar måste gå via kommunen. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan. Här kan du läsa mer information om LONA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pågende LONA-projekt i Ronneby kommun är:

Frihuggning av skyddsvärda träd i Ronneby kommun

Skogsstyrelsen driver projektet som innebär en större skötselinsats där skyddsvärda träd manuellt frihuggs på kommunalt markinnehav. De träd som omfattas är grova träd, hålträd och döda träd. Vid prioritering kommer träd som står i områden där det finns vedlevande insekter, tex läderbagge, att frihuggas i första hand. Inom "Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd" har man bedömt att ett större antal träd har ett akut skötselbehov för att de ska kunna överleva på sikt.

Sandbiprojekt

Stödja marklevande bin genom att:

1. Undanröja sandig mark

2. Lägga ut sand för att skapa sandbädd och möjliggöra för bon

3. Plantera blommor för föda

Restaurering av golfdammar

Projektet syftar till att restaurera Ronneby golfbanans dammar då de inte håller tillräckligt med vatten och därmed växer igen. Projektet ska bidra till en ökad vattenhushållande förmåga, ökad rekreation och till förbättrade levnadsmiljöer och förstärkning och säkerhetsställande av kommunens gröna infrastruktur för insekter, groddjur och småfåglar.

Blommande och bärande träd samt ängsmark för pollinatörer i ruffområde

Habitatförlust är en av de främsta anledningarna till varför pollinatörer minskar. Att odlingslandskapet slåtterängar och betesmarker är värdefulla ur ett naturvårdsperspektiv är allmänt känt. Däremot är det först på senare år som andra människoskapande miljöer såsom artrika vägkanter, flygplatser och järnvägsstationer även visat sig vara värdefulla för växter och djur. Till dessa miljöer kan även golfbanor läggas till.

Golfbanors mosaik av naturliga och skapade miljöer hyser ofta höga naturvärden, samtidigt som det har stor potential att kunna bli ännu högre med riktade naturvårdande åtgärder. På Ronnebys golfanläggning finns gott om lämpliga miljöer för pollinatörer: blommande ytor, ett öppet trådskikt och bomiljöer för insekter. Ronneby golfklubb vill förstärka dessa naturvärden ytterligare, genom att plantera blommande och bärande buskar och träd som nektarkälla för pollinatörer. Med tanke på närheten till Ronneby brunnspark vill Ronneby golfklubb skapa en förlängning av parkmiljön in på golfbanan, genom att vid sin entré till håll 1 skapa en miljö med blommande buskar, kala berghällar med vatten och blommande gräsytor med till exempel fetbladsväxter. Dessutom vill Ronneby golfklubb plantera fruktträd och andra blommande träd i ruffmiljön för att dels förstärka nektar och pollentillgången för insekter, dels skapa ledlinjer som insekterna kan använda för sin spridning i landskapet. På samma ställe samt några fler platser vill golfklubben även förstärka eller anlägga en ängslik gräsmark för att gynna pollinatörer ytterligare.

Blekinge Arkipelags våtmarksprogram

Under tre år anlägga minst 25 ha våtmarker med syfte att fördröja vatten i landskapet, skapa förutsättningar för flödesutjämning, grundvattenbildning och vattenrening samt att gynna en ökad mångfald av såväl arter som typer av habitat. Utföra utredningar/inventeringar för att hitta lägen som är lämpliga för åtgärder som gynnar vattenhushållning, förbättrar grundvattenbildning, flödesutjämning, minskar avgång av växthusgaser, vattenrening samt skapa möjlighet för en större biologisk mångfald. Åtgärder kommer att utföras inom Blekinge läns kommuner. Huvudsakligen kommer åtgärderna att vara anläggande/restaurering av våtmarker, men även andra typer av åtgärder som kan fördröja vattnet eller skapa möjligheter för ökad biologisk mångfald kan komma att bli aktuella.

Inom projektet kommer olika informationsinsatser att göras för att sprida kunskaper och skapa intresse kring vatten-/landskapsvård i allmänhet och med huvudfokus på våtmarker. För att få så stor genomslags kraft som möjligt kommer information att ske i form av fältvandringar, möten och olika digitala media.

Biologisk mångfald/Pollination

Som ett led i att uppfylla kommunens strategiska mål samt bidra till Agenda 2030 och miljökvalitetsmålen så önskar gatu- och parkenheten bidra till fler grönytor som gynnar den biologiska mångfalden. Ronneby kommun har tidigare ställt om någon grönyta till en yta som gynnar den biologiska mångfalden men vill nu utveckla sitt arbete genom att utbilda personalen, ställa om fler grönytor och öka allmänhetens kunskap.

Fiskevårdsprojekt för ökad tillgänglighet och information vid Tjurken- Kalven

Projektets syfte är att öka tillgängligheten för ett betydligt mer praktiskt och lättillgängligare fiske i sjöarna Tjurken och Kalven samt att få ut mer information om fiskets bedrivande, fiskevård, gällande regler mm från fiskevårdsområdesföreningen till allmänheten/fiskekortsköpare. Projektets mål är att få ett praktiskt väl fungerande, lättillgängligt samt kontrollerat upplåtet fiske till allmänheten genom fiskekortsförsäljning.

Framtagande av kommunal friluftsplan

Ronneby kommun har behov av att strukturera sitt arbete med friluftsliv för att säkerställa tillgång och kvalitet i långsiktigt perspektiv. En grundläggande förutsättning för detta är en kommunal friluftsplan, som kartlägger och visar befintliga strukturer, men även sätter riktlinjer för prioriteringar i det långsiktigt strategiska arbetet.

Ronneby kommun har nyligen inlett en process att ta fram en ny översiktsplan.
Friluftsplanen kommer att tas fram parallellt med processen att ta fram en ny översiktsplan och kommer att relatera samt i vissa delar integreras i kommunens nya översiktsplan. I arbetet med friluftsplanen kommer ett underlag tas fram och genomarbetas i ArcGIS. Dessutom kommer roller och ansvar tydliggöras samt
strategiska prioriteringar för friluftslivet fastställas.

Vassgator för gynnande av rovfisk

Öka produktionen av gädda och abborre. Detta genom att skapa vassgator, öka flikighet, öppna igenvuxna sund med mera för att skapa en större produktiv yta.
Åtgärderna gynnar inte bara fisk, utan en variation av habitat ger också förutsättningar för en mångfald av organismer.

Stärkta bestånd av predatorer kan på sikt skapa både förutsättningar för ett hållbart fiske och en levande fiskekultur längs kusten. Samtidigt skapas goda förutsättningar för fisketurism i länet

Restaureringsåtgärder Bräkneån och Listerbyån

Ronneby kommun har tidigare bedrivit LONA-projektet "Vad skulle göra Bräkneån och Listerbyån bättre?" som tog fram en vattenbalansberäkning samt en hydromorfologisk åtgärdsplan för Bräkneån (inklusive Lillån och Husörenbäcken) och Listerbyån. Detta projekt ska ta vid där det förra slutade genom att genomföra åtgärder från åarnas hydromorfologiska åtgärdsplaner inom Ronneby kommun. Syftet med projektet är att öka den vattenhushållande förmågan och förbättra den ekologiska statusen i åarna.

Parkslide längs det kommunala gatunätet

Inventera parkslide längs med det kommunala vägnätet i Ronneby kommun. Efter genomförd inventering sätta upp skyltar som visar var parkslide växer. Detta för att säkerställa att personen som slår vägkanterna inte slår ner beståndet av parkslide och därmed förhindra dess vidare spridning.