Luft

Ronneby kommun genomför miljöövervakning av luft genom Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund samt i genom ett samverkansområde där alla Blekinges kommuner ingår.

Blekinge kustvatten- och luftvårdsförbund

I slutet av 1980-talet uppstod ett behov för verksamhetsutövare med miljöpåverkan att samordna sin kontroll av påverkan i recipienterna. Därför bildades Blekinge Luftvårdsförbund 1989 och Blekingekustens Vattenvårdsförbund 1990. Blekinge var tidigt ute med att bilda samordningsförbund för kontroll av recipienterna. Liknande förbund finns på flera håll i Sverige. Från 2013 sköts kontrollen för både vatten och luft i detta gemensamma förbund.

Krondroppsnätet

Krondroppsnätet har som målsättning att driva en samordnad, länsvis miljöövervakning av skogsekosystemen i hela Sverige. Övervakningen är inriktad mot lufthalter, nedfall av försurande och övergödande ämnen samt dess inverkan på markvattnets kvalitet.

Ozon

Inom programmet “Ozonmätnätet i södra Sverige” är syftet att på ett kostnadseffektivt sätt ge en heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljön i södra Sverige

Lavflora

Undersökning av lavfloran på träd i Blekinge län har genomförts på uppdrag av BKLF vid fyra tillfällen. Den genomfördes första gången år 2003 och omfattade 30 träd fördelade på sex olika lokaler. Under 2008, 2013 och 2020 utfördes återinventeringar. Resultaten visar 2008 på en måttligt påverkad lavflora och 2013 på en svagt påverkad lavflora och 2020 är lavfloran påverkad men det har blivit en förbättring. Det är fler arter och större täckningsgrad på landsbygden än i tätortsperiferin men skillnaderna har minskat.

Tätortsluft

Tätortsluften övervakas genom ett samverkansområde där alla Blekinges kommuner ingår. i Ronneby kommun mäts just nu lättflyktiga kolväten (VOC) och kvävedioxid på Kungsgatan.

Metaller

Naturvårdsverket har i en nationell kartering och analys av utsläppskällor och genomförda mätningar bedömt att halterna sannolikt ligger under den nedre utvärderingströskeln i Sverige förutom i närheten av de allra största utsläppskällorna.

I Blekinge mättes metallhalter under 2012-2013 i centrala Karlskrona som är Blekinges största stad. Halterna av nickel, arsenik, kadmium och bly underskred nedre utvärderingströskeln för MKN vid denna mätning. Miljökvalitetsnormen för nickel, arsenik, kadmium, och bly bedöms därför inte överskridas i någon av kommunerna i Blekinge.

Svaveldioxid

Utsläppen av svaveldioxid i Sverige har till största delen uppkommit genom förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Genom att användningen av dessa bränslen har minskat så har utsläppen minskat kraftigt och är i dag mindre än en femtedel av 1990 års utsläpp. Industrin står för en stor del av utsläppen av svaveldioxider i Sverige. Av dessa kommer drygt två tredjedelar från industrins processer och resten från förbränning inom industrin. Av Blekinges större industrier har endast ett fåtal svavelalstrande processer. De flesta industrierna värms liksom många andra fastigheter i länet med fjärrvärme som baseras på biobränsle (flis, pellets och bioolja).

Tidigare uppmätta halter av svaveldioxid i Ronneby ligger under nedre utvärderingströskeln. Uppmätta halter av svaveldioxid i Sverige är generellt låga och ligger under nedre utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormen. Förhållandena i Blekinges kommuner bedöms inte vara annorlunda och därför bedöms svaveldioxidhalten underskrida miljökvalitetsnormen och dess utvärderingströsklar.

Kolmonoxid

Uppmätta halter av kolmonoxid i Sverige är generellt låga och ligger under nedre utvärderingströskeln för MKN. Förhållandena i Blekinges kommuner bedöms inte vara annorlunda och därför bedöms halten kolmonoxid underskrida miljökvalitetsnormen och dess utvärderingströsklar.

PM10 och PM2,5

Avseende PM10-halterna i Karlshamn från början av 2000-talet och PM10-halterna i Karlskrona från slutet av 2000-talet har halterna drygt halverats från 20 - 25 μg/m3 till cirka 10 och 11 μg/m3 år 2017.

Det har gjorts timvisa mätningar av PM10 i Karlskrona på två stationer, en centralt placerad och en i urban bakgrund. Den centrala stationen hade (2018) ett årsmedelvärde på 13 µg/m3 och den i urban bakgrund 12 µg/m3.

I Olofström var årsmedelvärdet för PM10 15,8 µg/m3 och PM2,5 4,7 µg/m3 (2018). Det innebär att halten PM10 är lite högre än miljömålet men att båda halterna är lägre än respektive miljökvalitetsnorm.

I Karlshamn har det gjorts timvisa mätningar av PM10 under 2019. Årsmedelvärdet av PM10 i Karlshamn var 18 µg/m3 (2019) vilket innebär att miljömålet överskreds (15 µg/m3). Den nedre utvärderingströskeln överskreds 51 gånger under 2019.

Halten av PM10 och PM2,5 bedöms underskrida miljökvalitetsnormen och dess utvärderingströsklar i alla kommuner i Blekinge med undantag för Karlshamn. I Karlshamn kommer PM10 fortsätta att mätas samt att det ska påbörjas mätning av PM2,5.

Kvävedioxid

Halterna av NO2 i Blekingekommunerna har minskat jämfört med mitten av 1980-talet. Alla uppmätta värden av NO2 under 2019 underskrider den nedre utvärderingströskeln.

Bensen

Halterna av bensen har minskat från drygt 4 μg/m3 i slutet av 1990-talet till att under de senaste åren, 2012 – 2019, legat mellan 0,5 och 1 μg/m3. Den nedre utvärderingströskeln för bensen är 2 μg/m3, vilket innebär att den inte överskrids i någon av kommunerna. Samtliga värden är årsmedelvärden.

Bens(a)pyren

Under 2012-2013 mättes Bens(a)pyren som del av PAH i Karlskrona. Periodmedelvärdet av bens(a)pyren i gaturum i Karlskrona var 0,11 ng/m3, vilket är lägre än miljökvalitetsnormen för årsmedelvärde (1 ng/m3) men tangerar preciseringen av miljökvalitetsmålet (0,1 ng/m3). Månadsmedelvärdena av såväl den totala PAH-halten som av bens(a)pyren var högre under vinterhalvåret jämfört med sommarhalvåret. I SMHI:s nationella kartering av emissioner och halter av bens(a)pyren från vedeldning i småhusområden uppskattas att de högsta halterna i något område i Blekinge ligger på 0,33 ng/m3 för ett normalår, vilket är strax under den nedre utvärderingströskeln (0,4 ng/m3). Medelvärdet över hela kommunernas yta ligger enligt samma beräkning på 0,07 - 0,1 ng/m3. Bedömningen är att halten av bens(a)pyren förväntas underskrida miljökvalitetsnormen och dess utvärderingströsklar i Blekinges kommuner.

Ozon

Marknära ozon har mätts kontinuerligt i östra Blekinge (Ronneby kommun) under sommarperioden mellan 1996-2009. Uppmätta värden ligger mellan 50 och 67 µg/m3 och underskrider därmed miljökvalitetsmålet. Halten av marknära ozon bedöms därför underskrida miljökvalitetsnormen och dess utvärderingströsklar i alla Blekinges kommuner.