Utemiljö på Hulta förskola med växter, lekutrustning och solskydd

Foto: Hulta förskola

Generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation

Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Kvalitetsprogrammet anger ställningstaganden inom ett antal utvalda fokusområden.

Ur programmet:

Framtidens byggande i Ronneby kommun – såväl nybyggnation som renovering av befintliga byggnader – ska leva upp till de mätbara mål som tas fram i de projektspecifika kvalitetsprogrammen. Dessa mål ska inspireras av principer som ursprungligen tagits fram av Michael Braungart och William McDonough i designsystemet Cradle to Cradle®, C2C.

Energi

Mängden förnyelsebar energi som en byggnad kan bidra med ska maximeras. Detta görs exempelvis genom att installera mycket solceller.

Vatten

Det ska finnas en plan för allt vatten som en byggnad påverkar eller bidrar med - dricks-, dag- samt avloppsvatten. Exempel kan vara att planera utemiljön för ett optimalt omhändertagaden av dagvatten.

Byggmaterial och inomhusmiljö

Byggmaterial ska väljas med största möjliga omsorg, och byggnaden ska förberedas för att enkelt kunna byggas om och dekonstrueras. Inomhusmiljön med faktorer som exempelvis kemiska emissioner, ljud, ljus och partiklar ska vara så hälsosam som möjligt.

Biologisk mångfald i utemiljö

Utemiljön ska bidra till att öka den biologiska månfalden, genom till exempel planteringar.

Social hållbarhet

Det är mycket viktigt att miljön i ett nybygge ska fungera för alla som ska använda det. Det innebär också att introducera variation i projekt för att öka möjlighet till mångfald.

Generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation Pdf, 197.8 kB. (pdf 198 kB)

Här finns mer information om hur Ronneby kommun arbetar med cirkulär ekonomi.