Nedskräpning

Tidigt får man lära sig att det är fel att skräpa ner i naturen. Ändå uppstår nedskräpningar ibland.

Nedskräpning regleras i miljöbalken och räknas som ett miljöbrott. Det är miljö- och hälsoskyddsenheten som handlägger klagomål över nedskräpningar. Är klagomålet befogat tas en handläggningsavgift ut av den som har skräpat ner. Om det behövs fattar miljö- och byggnadssnämnden beslut om föreläggande att städa upp. Nedskräpningar åtalsanmäls alltid.

Miljöbalkens regel säger att "Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till". Har nedskräpningen uppstått på en inhägnad tomt kan miljö- och byggnadsnämnden istället agera med stöd av plan- och bygglagen.

Trädgårdsavfall ska tas om hand inom den egna tomten eller köras iväg till en återvinningscentral. Du får inte slänga trädgårdsavfall i våra parker, naturreservat eller i skogen!

Ta kontakt med oss på miljö- och byggnadsförvaltningen för mer information eller för att ge upplysningar om nedskräpningar. Anmälningarna får vara anonyma.