Missbruks- och beroendevård

Vår mottagning är till för dig som är orolig för att du eller någon annan i din närhet har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger.

I mottagningen får du prata med en socialsekreterare för information eller rådgivning och tillsammans komma överens om hur den fortsatta kontakten ska se ut.

Socialsekreterarna  utreder och fattar i samråd med dig beslut om vilka insatser du kan behöva. I första hand är det stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds av kommunens egen öppenvårdsverksamhet (se nedan).

Det finns även möjlighet att söka externa insatser såsom behandlingshem eller familjehem om behovet inte kan tillgodoses av kommunens insatser.

Kontakta oss : måndag, onsdag och fredag mellan 10.00-11.00, tel 0457- 61 85 00.

Öppenvårdsinsatser

Det stöd, eller den behandling, utredningen kommit fram till är lämplig genomförs i de flesta fall av kommunens egen öppenvård. Öppenvården arbetar med behandling, rådgivning och information för personer med missbruk eller beroende.

Olika former av samtalsbehandling kan erbjudas. Även anhöriga till personer med beroendeproblematik kan få stöd.

Personalen har tystnadsplikt.

Stöd och behandlingsinsatser som Öppenvården  arbetar med:

 • Kartläggning av missbruk/beroende med ASI - Addictive Severity Index och
  ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis. 
 • Behandlingsplanering i öppenvård
 • Alkohol- och droginformation
 • Rådgivning
 • MI - Motiverande samtal
 • Stödsamtal
 • HAP - Haschavvänjningsprogrammet
 • ÅP - Återfallsprevention individuellt och i grupp
 • Spelberoende (spel om pengar)
 • Anhörigstöd - individuellt och i grupp
 • CRA - Community Reinforcement Approach - är en missbruksbehandling som baseras på kognitiv-beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). 
 • MET - Motivational Enhancement Therapy - en systematisk metod för att frambringa snabb, internt motiverad förändring hos personer med alkoholproblem.
 • Kriminalitet som livsstil - Metoden utgår från kriminologiska, psykologiska och sociologiska teorier. Behandlingen går ut på att den enskilde klienten ges möjlighet att utmana sina kriminella tankemönster, de bakomliggande drivkrafterna samt medvetandegörs om sitt eget ansvar för tankar, känslor och handlingar.