Försköningspengar

De så kallade försköningspengarna är ett sätt för Ronneby kommun att varje år satsa medel för investeringar och på landsbygden. Sedan början av 2000-talet har samhällsföreningar och motsvarande kunnat söka försköningsmedel från Ronneby kommun.

Genom åren har insatsen goda resultat medverkat till att intresset för medverkan stadigt ökat. Medel har kunnat växlas upp med ideellt arbete samtidigt som bygdekunskapen har kunnat tas tillvara. Många typer av projekt har realiserats och många föreningar har gjort verklighet av gamla och nya drömmar för sin hembygd. För att de investeringar och försköningar ska underhållas på bästa sätt har det först beslutade investeringsstödet på senare år kompletterats med ett restaurerings- och underhållsstöd.

Det unika och intressanta är den Ronnebymodell som genom åren arbetats fram och som grundlades i Leaderprojektet, Hjärtats fröjd. Detta innebär att Ronneby kommunbygderåd årligen utser representanter till den Försköningsgrupp som tillsammans med kommunens Park- och gatuchef fördelar anslagna medel. Samma grupp utvärderar och följer upp insatserna löpande.

Genom samhällsföreningarnas engagemang har utmärkta resultat skapats med många goda exempel på hur man förverkligat sina försköningsidéer och gjort sin ort attraktivare. Läs mer om detta i Ronneby kommunbygderåds skrift, Försköning. Skriften finns att hämta i Kontaktcenter i Ronnebys stadshus.

Kommunens försköningsmedel söker du på Ronneby kommunbygderåds hemsida, läs mer här Länk till annan webbplats.