Djur i tätort

För vissa djur krävs tillstånd för att de ska få hållas inom detaljplanelagt område.

Bestämmelserna finns i kommunens ”lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”. Tillstånd söks hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Det krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att hålla:

  1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
  2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,
  3. orm,

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tillstånd krävs dock inte för hållande av högst fem hönor utan tupp.

Du har ansvar för att inte andra människor störs eller på annat sätt får obehag av djurhållningen. Detta regleras i miljöbalken. Det kan finnas krav förenade med tillståndet för att minska störningar för grannar och omgivning. Till exempel får djurhållningen inte orsaka olägenheter för kringboende genom lukt- eller ljudstörningar. Ett tillstånd kan återkallas om de ställda kraven inte uppfylls. Vi tar ut en avgift när du ansöker om tillstånd för djurhållning.

Sedan 21 april 2021 gäller regler som innebär att du som har fjäderfän, oavsett hur många, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet på registrering gäller även för dig som har fjäderfän för personligt bruk, till exempel hobbyhöns. Detta för att man ska kunna spåra smittutbrott.

Katter och Hundar

För katter och hundar krävs inget tillstånd men vissa saker kring dessa djur regleras i kommunens ordningsföreskrifter. Det finns även annan lagstiftning, som reglerar hur man ska ta hand om sina katter och hundar. I lagen om tillsyn över hundar och katter kan du läsa mer om vilka krav som ställs på djurägaren vad gäller tillsynen över sitt husdjur (hund eller katt). Hundar och katter ska märkas och registreras i Jordbruksverkets register där även ägaren ska registreras.

Att tänka på för hundägare

Hundägare har enligt lag ett så kallat strikt ansvar för hunden. Det innebär att du som hundägare är ersättningsskyldig för allt som din hund orsakar, oavsett om du är vållande eller inte. Hundar ska skötas så att det inte blir olägenheter för människors hälsa. Det innebär bland annat att bajs från hundar ska plockas upp från gångbanor eller andra ställen där människor promenerar och även från gräsmattor inom parkmark.

Under tiden den 1 mars till och med den 20 augusti måste alla hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att störa vilt. Enligt Naturvårdsverket innebär detta i de allra flesta fall att hunden måste vara kopplad, alternativt okopplad inom någon meter från ägaren. Enligt kommunens allmänna ordningsföreskrifter gäller: Hundar skall hållas kopplade året om såvida inte tillstånd anger annat, på följande platser: Brunnsparken, Brunnskogen och samtliga motionsspår i Ronneby kommun. Rastning av hundar i kommunens beteshagar är förbjudet. I övrigt skall hundar hållas på ett sådant sätt att de ej förorenar eller skadar offentliga platser. Tikar skall under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. När en hund inte hålles kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hundar får inte vistas på begravningsplatser.

Kattägarens ansvar

Enligt 36 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska husdjur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt. Vill man slippa andras katter får man försöka stänga dem ute. Katt ska hållas under sådan tillsyn att den inte förorenar eller vållar skada inom offentlig plats.

Djur som stör

Om det rör sig om din grannes djur rekommenderar vi dig att du i första hand pratar med din granne. I många fall är ägaren inte medveten om att du störs. Miljö- och byggnadsförvaltningen kan agera om problem är av den arten att de kan utgöra en störning eller olägenhet utifrån miljöbalkens regler.