Temperatur och drag

Vi vistas inomhus en stor del av våra liv och därför är inomhusmiljön viktig för vårt välbefinnande. Luftens temperatur, fuktighet och drag påverkar innemiljön och därmed också vår hälsa.

Temperatur

Vilken temperatur det bör vara i bostaden regleras av Folkhälsomyndigheten som ger ut riktlinjer inom detta område. Där står bland annat att temperaturen i en bostad bör ligga mellan 20 °C och 24 °C. Under kortare perioder får temperaturen vara högst 26 °C och på sommaren kan ibland en temperatur inomhus på upp till 28 °C behöva tolereras. På förskolor och där äldre eller rörelsehindrade personer vistas bör det inte vara kallare än 20 °C.

Hur vi upplever temperaturen i bostaden beror både på temperaturen i luften och på ytorna runt omkring, det vill säga vid golv, väggar och fönster. Därför används så kallad operativ temperaturmätning vid en noggrannare utredning av inomhusklimatet. Den operativa temperaturen är medelvärdet av luftens temperatur och omgivande ytors strålningstemperatur.

Drag

En dragig miljö gör att det kan kännas kallt. Otätheter kring fönster, dörrar eller tilluftsventiler kan orsaka drag i inomhusmiljön. När väggar och golv har lägre temperatur än luften kan man också uppleva drag. Därför är isoleringen viktig när det kommer till inomhusmiljön. Det är viktigt att inte skymma elementen med möbler eller gardiner eftersom det kan hindra elementen att värma kall luft som kommer in vid fönstret. 

Vem bär ansvaret?

Om du har problem med temperatur och drag inomhus ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för utredning och eventuell åtgärd. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning av eventuella problem kan du vända dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för hjälp och information.