Radon

Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är hälsorisken. För rökare är risken att drabbas särskilt stor.

Tyvärr är radon inget du kan se eller känna lukten av. Därför måste du göra en mätning för att veta vilka radonvärden du har hemma hos dig. Ta gärna kontakt med oss om du vill mäta halten radon i din bostad. Du kan också beställa mätning direkt från något av de akrediterade mätlaboratorierna. Länkar till flera laboratorier hittar du längst ned på denna sida.

Riktvärden för radon

I bostäder och allmänna lokaler är riktvärdet 200 Bq/kubikmeter luft enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Hur ser framtiden ut?

Riksdagen har satt upp ett miljömål för radonhalten i inomhusluft kopplat till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Där anges som mål att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m³.