Bilda förening

Här finns information om hur man bildar en ideell förening och hur man registrerar en förening i Ronneby kommun.

Att bilda en ideell förening

I Sverige råder organisationsfrihet, viket innebär att vem som helst har rätt att bilda en förening. En förening ska vara öppen för alla som medverkar och deltar i enlighet med föreningens mål.

Meningen med att bilda en förening är att ett antal personer, minst 3 personer, enas runt ett gemensamt intresse och organiserar sig så här:

 • Man bestämmer sig för ett föreningsnamn
 • Man antar stadgar. Förslag på stadgar går att finna på Google.se
 • Man väljer en styrelse (med styrelse menas att man ska ha en ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamöter och en vald revisor)
 • Mötet som är konstituerande ( = grundande) för föreningen ska protokollföras och skrivas under av styrelsen
 • Man ansöker om ett organisationsnummer på Skatteverkets hemsida.
  Gå till Skatteverkets hemsida här: www.skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Att vara registrerad förening i Ronneby kommun

 • Registrerade föreningar finns samlade i kommunens föreningsregister där man blir tillgänglig för allmänheten.
 • En registrerad förening kan göra bokningsförfrågningar i kommunens idrottsanläggningar och samlingslokaler.
 • En registrerad förening kan söka bidrag enligt kommunens bidragsregler.
 • Som registrerad förening kan man ta del av kommunens föreningsträffar och dialogmöten som sker flera gånger varje år.

Vad behövs för registrering?

 • Stadgar
 • Drogpolicy
 • Namn, adress, telefonnummer och mailadresser till styrelsens medlemmar
 • Årsmötesprotokoll, alternativt ett konstituerande (= grundläggande) protokoll
 • Organisationsnummer
 • Bank/postgiro alternativt bankkonto

Några begrepp

Stadgar

En förening måste ha riktlinjer att följa och dessa ska utgöra grunden för föreningens arbete. Det är viktigt att noga ha tänkt igenom vilka stadgar man ska ha. I situationer som kan uppstå och när föreningen måste göra ställningstaganden ska man kunna luta sig på sina föreningsstadgar. Det skapar tydlighet och smidighet i arbetet och styrelsen och medlemmarna behöver inte lägga onödig kraft på hur saker och ting ska skötas och när beslut ska tas.

Drogpolicy

Detta är ett dokument där föreningen enas om hur man ställer sig till användande av tobak, snus, alkohol, doping och droger.

Styrelse

Styrelsen tar beslut om föreningens löpande verksamhet och man har som uppgift att företräda föreningen utåt. Man ansvarar för att redovisa föreningens ekonomi inför medlemmar, förbund, kommun och skatteverket en gång om året i ett årsbokslut.

Ordförande

Ordförande leder och samordnar föreningens arbete, sammankallar och leder styrelsens möten. Ordförande är firmatecknare tillsammans med kassör.

Vice Ordförande

Vice ordförande ersätter ordförande när hen har förhinder. Alla föreningar har inte någon vice ordförande men det är bra om det finns en.

Sekreterare

Sekreterare förbereder styrelsens sammanträden och föreningsmöten. Hen skriver protokoll, skickar brev till föreningens medlemmar och styrelse och sköter posthantering.
Sekreteraren skriver också förslag till verksamhetsberättelse.

Kassör

Kassör är den person som sköter föreningen ekonomi, bokföring och medlemsförteckning.
Hen betalar räkningar, söker bidrag, upprättar bokslut och tar in medlemsavgifter. Kassören sköter även föreningens försäkringar.

Ledamot

Ledamot kommer med förslag och ansvarar för de uppgifter som hen blivit ålagd.

Valberedning

Inför årsmötet ska en valberedning komma med förslag på personer som ska ingå i den nya styrelsen.

Revisor

Revisor är en vald person utanför föreningen som ska granska räkenskaperna och skriva en revisionsberättelse som ska lämnas till årsmötet.

Årsmöte

Detta möte är det viktigaste mötet under året. Alla medlemmar bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen och med vad man ska arbeta under året. På årsmötet kan man ändra stadgarna och välja ny styrelse. Styrelsen ska arbeta med det man har bestämt på årsmötet och följa stadgarna fram till nästa årsmöte.
Efter varje årsmöte ska årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, stadgar och ekonomisk redovisning skickas till Teknik-, fritid-och kulturförvaltningen genom den digitala Föreningsportalen