Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har det medicinska ledningsansvaret i verksamheten enligt Hälso- och sjukvårdslagen" Det övergripande ansvaret för hälso- sjukvården har vård- och omsorgsnämnden.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för kvalitet och säkerhet i hälso- och sjukvården, för att ny eller ändrad lagstiftning inom hälso- och sjukvårdsområdet blir känd i verksamheten samt för att vid behov utarbeta lokala rutiner.

Om någon person i samband med vård eller behandling skadas eller utsätts för risk att skadas, ansvarar medicinskt ansvarig sjuksköterska  för att anmälan görs till "Inspektionen för vård och omsorg" (IVO).