Vision och förhållningssätt Ronneby kommun

Förhållningssättet är grundpelaren och vägvisaren i Ronneby kommuns dagliga arbete och vägleder oss kring hur vi ska vara mot varandra och andra vi möter i vårt arbete. Visionen är fastställd i Ronneby kommuns budget.

Vår vision

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer.

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.

Vårt förhållningssätt grundar sig på de tre värdeorden:

Nedan finns en djupare beskrivning av varje värdeord och som ger en vägledning i vårt förhållningssätt.

Alltid tillsammans med hjärta och kvalitet är den övergripande meningen som sammanfattar vårt förhållningssätt.

Mer information om mål och riktlinjer finns i budgeten

För ytterligare information om mål och budget för kommunen kan du ladda ner budgeten: Budget 2024-2025, Plan 2026-2027. Öppnas i nytt fönster.