Mobbning, trygghet, säkerhet

Kränkande handlingar och beteenden kan aldrig accepteras, det ska klargöras på ett tydligt sätt i verksamheten. Skolledningen har ansvaret för att visa att man på skolan inte tolererar att någon kränks eller ännu värre mobbas, dvs utsätts för upprepade kränkningar.

Från och med den 1 januari 2015 är bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Lagändringen ska ge personer med funktionsnedsättning bättre möjlighet att hävda sin rätt att delta på samma villkor i samhället. Det kan göra skillnad för personer med funktionsnedsättningar som upplever hinder i sin vardag, exempelvis i skolan.

 Alla skolor måste ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja elevers lika rättigheter och möjligheter. Skolorna måste också arbeta förebyggande dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen och finns i diskrimineringslagen. Skollagens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling har inte ändrats. Läs mer på Skolverkets hemsidan. Länk till annan webbplats.

Olyckor och kriser

Såväl på förskolorna som i skolorna finns handlingsplaner för olyckor och kriser, samt en krisgrupp med skolpersonal så som rektor, skolsköterska, kurator m fl. som snabbt ska kunna sammankallas vid en krissituation.